Adolygiad Dawn Treader

English version

Nodyn Mae yna dipyn o ‘spoilers’ yn yr un yma yn anffodus. Mae gen i ffordd benodol iawn o adolygu’r ffilm yma yn fy mhwn. Yr unig ffordd o wneud hyn ydy drwy ddifetha’r diweddglo. Ac er bod y diwedd yn anghredadwy o amlwg, teimlaf fod rhaid i mi roi’r rhybudd yma i ti, fel nad wyf yn teimlo euogrwydd wrth i mi ddifetha.

Teitl The Chronicles Of Narnia: The Voyage Of The Dawn Treader
Rhyddhau 9 Rhagfyr 2010
Amser rhedeg 113 munud
Oedran PG

Whiw, dyna deitl hir iawn i deipio, ond roedd dau air yn ailadrodd ei hun yn fy mhen o gychwyn y ffilm. O diar. O diar. O diar.

Mae Narnia yn gyfres o lyfrau plant sydd yn cael ei garu gan filiynau o bobl dros y byd, mae’n cael ei alw’n glasur pob man ti’n mynd. Ond mae’r addasiadau ffilm yn wahanol.

Y peth llwyddodd y gyfres Harry Potter ei wneud oedd newid cyfres o lyfr arall sydd yn cael ei garu i mewn i saga ffilmiau sydd yn cael ei garu. Ble aeth pethau o’i le i’r clasur CS Lewis?

Pa un a’i os yw’r straeon efallai wedi dyddio tipyn i fedru llwyddo yn wirioneddol yn y byd ffilm heddiw (a dwi ddim yn credu fod hyn yn wir) neu yn syml fod pawb yn gyffredinol wedi symud ymlaen o straeon tylwyth teg fel genre (os fedri di alw fo’n hynny) mae’n fater arall am ddadl.

Er hynny, dwi yn gwybod am ffaith mai dyma’r tro diwethaf i ni weld Peter, Susan, Edmund a Lucy ar ein sgrin, wrth i’r drioleg o fewn y saga Narnia ddod i ben, ond mae’n gwestiwn arall os mai dyma fydd diwedd Narnia.

Nid yw’n cymryd amser maith i bethau ddechrau yn Dawn Treader, un o’r ychydig bethau hoffais am y ffilm. Mae’n ymgyfnewid byr rhwng Edmund a Lucy, a chyflwyniad byr i Eustace, cefnder cythruddol (ond yn cael ei actio’n dda iawn) Edmund a Lucy.

Yna mae rhywbeth od yn digwydd gyda llun yn y llofft, ac rydym yn dychwelyd i Narnia, heb ddim esboniad pam eu bod wedi’u galw’n l. Yn y stori gyntaf, darganfuwyd Lucy y lle ar ddamwain. Yn yr ail, cawsant eu galw gan fod Narnia yn dioddef a dan ymosodiad.

Yn hwn, nid oes esboniad uniongyrchol, dim ond tybio fod Aslan wedi galw Edmund a Lucy i wneud tasg sydd angen i wneud gallem ni, ond nid yw hyn yn cael ei esbonio yn bendant.

Rydym yn dysgu yn raddol fod pŵer cymharol anhysbys yn dial difrod ar dir Narnia. Yn anochel mae’r Brenin Caspian, Edmund a Lucy yn cael eu hymddiried ynddynt i ddarganfod ffynhonnell y drygioni a’i stopio. Er mwyn gwneud hyn, mae’n rhaid dod o hyd i saith Arglwydd sydd wedi bod ar goll am gyfnod hir, ac yn benodol, dod o hyd i’w cleddyfau.

Mae’r cleddyfau yn dal rhyw fath o hud sydd yn gallu stopio’r drygioni, ond dim ond pan fydd y saith yn cael eu gosod gyda’i gilydd ar fwrdd Aslan (yn cyfeirio at Y Swper Olaf yn amlwg, dim ond un o nifer anhygoel o gyfeireb grefyddol yn y ffilm.)

Beth oedd yn synnu fi am y ffilm (yn anffodus dwi ddim wedi darllen y llyfrau felly dwi’n selio hyn i gyd ar y ffilm) ydy fod dod o hyd i bob un o’r saith cleddyf yn llawer, llawer, llawer rhy hawdd i’n prif gymeriadau. Yn enwedig wrth gysidro fod hwn i fod yn ffilm antur, o ddarganfyddiad a neidio dros y rhwystron sydd yn cael eu gosod o’u blaenau.

Roeddent yn hwylio dros y mr, yn anymwybodol o’r dasg wrth law a darganfod ynys ddylai, ond yn od sydd ddim, o dan reolaeth Narnia. Pan maent yn sefyll ar y tir, maent yn cael eu dal a’u cadw dan glo o dan berchnogaeth newydd yr ynys, ond mae pwy ydy’r perchnogion newydd yn cael ei guddio o hyd.

Dwi ddim yn gwybod os mai camgymeriad yn y sgript ffilm neu yn y llyfr ydy hyn. Yn eu cell, maent yn dod o hyd i un o’r Arglwyddi coll sydd yn dweud wrthynt beth sydd yn rhaid gwneud. Nid oes gen i broblem efo hyn, mae’n rhoi’r plot i ni ac yn gosod yr olygfa am y nawdeg munud nesaf.

Ond o’r pwynt hwn ymlaen, mae’r Dawn Treader (os dwi heb esbonio hyn o’r blaen, enw’r llong mae Edmund a Lucy yn dod ar ei draws pan maen nhw’n mynd drwy’r llun yn eu llofft ydyw) yn hwylio mr mawreddog ( i fod) Narnia, ac yn dod ar draws pedwar ynys.

Mae’r rhain i gyd yn gyfleus iawn efo’r cleddyfau a’r Arglwyddi coll arnynt. Mae popeth yn llawer rhy gyfleus i mi. Mae’n rhaid bod rhyw fath o gyd-ddigwyddiad, oes, ond mae’n rhaid cael dipyn o anffawd ar hyd y ffordd hefyd, lle gallent fynd i ynys yn chwilio am gleddyf, dod ar draws anghenfil enfawr sydd yn bwyta dynion, brwydro a lladd dim ond i ddarganfod nad yw’r cleddyf yno.

Mae’n gwneud gwylio da gan ei fod yn ychwanegu ychydig o sgp i’r holl beth, yn hytrach nag dangos fod ein prif gymeriadau yn cael llawer o lwc anghredadwy. Myn uffar i, ar un pwynt, maent yn darganfod tri o’r cleddyfau ar yr un adeg!

Dwi’n sori, nid yw hyn yn ysbryd gwir ffilmiau antur. Dwi ddim yn meddwl, heblaw am y cleddyf diwethaf, nad oes unrhyw rwystr sydd yn rhaid gorchfygu er mwyn cael y cleddyf.

Yr adeg anoddaf maent yn ei gael ydy cyn yr uchafbwynt pan mae Caspian a Edmund yn cael ychydig o argyfwng personoliaeth ac yn dadlau pwy ddylai arwain yr hyrddio a chymryd rheolaeth o’r cleddyf fwyaf newydd maent wedi’i ddarganfod. Mae’n chwerthinllyd.

Yn l at adolygu. Fel sydd wedi bod yn amlwg ymysg pawb sydd wedi gwylio’r ffilmiau am y blynyddoedd diwethaf, mae’r pedwar actor sydd yn chwarae’r plant yn, gad i ni fod yn gwbl onest, yn ofnadwy. Efallai fod y ffilm wedi cael ei osod yn ystod yr Ail Ryfel Byd, ond nid olygai hyn fod pawb yn gorfod siarad mewn drn ymhongar, dosbarth uwch stereoptypical!

Mewn stori ddiddorol iawn, mae Lucy yn wynebu cymhleth personoliaeth wrth iddi ddymuno fod mor brydferth ’i chwaer sydd mewn pob gonestrwydd ddim mor brydferth hynna. Fe welais i o fel ymgais i gael i mewn i feddwl Lucy, gan ei bod yn glir mai hi ydy prif ffocws y ffilm hon. Ychydig o ddatblygiad cymeriad, os hoffech.

Mae hyn yn anhygoel o ddibwynt gan nad yw hi byth yn mynd yn l i Narnia eto, felly ni fyddwn byth yn gweld Lucy ar y sgrin fawr byth eto. Nid yw hyn i ddweud fod Lucy yn wael yn y ffilm hon, gan ei bod hi wedi gwneud yn union beth ofynnir ohoni i lefel eithaf gweddus. Dwi ddim yn cwyno arni hi, cwyno am y stori ydw i.

Fodd Bynnag, mae Edmund yn ofnadwy o wael. Fedra i ddim trafferthu edrych ei enw i fyny, yn syml gan nad yw byth am fod mewn ffilm arall byth eto, felly dwi ddim angen gwybod ei enw. Gweld, dwi’n arbed cof gwerthfawr i ti yn fan hyn. Mae ei lais dosbarth uwch ymhongar yn waeth nag un Lucy.

Mae digonedd o dyllau yn y plot (pam fod cleddyf Edmund wedi goleuo yn y frwydr olaf? Nid oedd yn un o’r saith), actio eithaf drwg a digwyddiadau dibwynt yn arwain hwn i sgr eithaf ofnadwy am glasur hoff-gariadus. Dwi’n rhoi 5/10 iddo. Roedd y drama o safon eithaf da ac roedd Eustace yn cael ei bortreadu yn dda iawn, ond dyna fo.

Siomedig.

Gallet ddarllen mwy o adolygiadau gan RuhBuhJuh ar ei flog adolygiadau, ond nid ydym yn cymryd cyfrifioldeb am gynnwys blogiau allanol.

Tudalen Gwneud Ffilmiau Wicid

www.aslanscountry.com

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl