Adolygiad: Horns

English version // Yn Saesneg

Mae CLICarlein wedi dod ynghyd â Vue i gynnig tocynnau i aelodau Grŵp Golygyddol Cenedlaethol CLIC ac aelodau o grwpiau golygyddol cydweithfaCLIC fel gallant adolygu‘r ffilmiau diweddaraf. A hoffet ti gael blas o’r cyffro? E-bostia Ryan@CLIConline.co.uk

Dyma adolygiad i chi o‘r ffilm ddrama gyffrousnewydd Horns (15, 123 mund) sy’n ddigon i’ch drysu. Daniel Radcliffe sy’n chwarae’r brif ran. Mae‘r ffilm yn seiliedig ar nofel o‘r un enw gan Joe Hill. Cyfarwyddwyd y ffilm gan Alexandre Aja, cynhyrchydd, awdur a chyfarwyddwr y ffilm, Piranha 3D.

Rwyf am gychwyn trafod y plot, felly gochela, gallai cynnwys yr adolygiad ddifetha‘r ffilm i ti. Mae Horns yn ffilm am lanc ifanc o‘r Ig a gyhuddir o dreisio a llofruddio ei gariad tymor hir, Merrin. Roedd Ig a Merrin yn caru ei gilydd ers pan oeddent yn blant ifanc, a thrwy gydol y ffilm, gwelir ôl-fflachiau o‘r gorffennol a sut daeth eu cariad mor gryf. Ar ôl i‘w gariad farw, mae Ig yn deffro un bore â chyrn ar ei ben. Yn rhyfedd, nid oes neb yn poeni rhyw lawer, ond mae‘r cyrn yn rhoi rhyw fath o alluoedd paranormal i Ig, i’r fath raddau na all weld dim ond y gwirionedd gan bobl a‘u meddyliau go iawn.

Mae Ig a‘i hen ffrind Lee yn ceisio datrys achos llofruddiaeth Merrin a phrofi fod Ig yn ddieuog. Yn ystod ôl-fflach o‘r cyfnod pan oedd Ig, Lee, Glenna a Terry yn ffrindiau ifanc, byddent yn ffrwydro pethau gan ddefnyddio bomiau ceirios. Ond ar ôl defnyddio pump o‘r chwe bom ceirios, cafodd Ig ei herio i reidio i lawr ramp ac i mewn i‘r môr yn noeth yn gyfnewid am y bom ceirios olaf. Fe wnaeth Ig ymateb i‘r her heb oedi, ond wrth iddo daro‘r dŵr yn galed iawn, disgynnodd boncyffion ar y fan ble aeth i mewn i‘r dŵr, felly ni allai ddod yn ôl i‘r wyneb i anadlu awyr iach. Erbyn hyn, mae ei ffrindiau yn bryderus iawn ac mae Lee yn neidio i mewn i‘r dŵr ac yn llusgo Ig o‘r môr i‘r lan, ac yna, mae Ig yn cael y bom ceirios a roddwyd iddo am lwyddo i gyflawni‘r her a roddwyd iddo.

Yna, caiff Ig ôl-fflach arall, ac ynddo, roedd mewn eglwys ac roedd merch ifanc o‘r enw Merrin yn fflachio goleuni i lygaid Ig gan ddefnyddio croes oedd o amgylch ei gwddf.  Roedd Ig yn dehongli hyn fel arwydd ei bod yn hoff ohono, ond wrth adael yr eglwys, aeth Ig i siarad â Merrin, ond nid oedd hi yno. Yn lle hynny, fe wnaeth ganfod croes â’i chadwyn wedi torri ar y gadair, yr un groes y gwnaeth Merrin ei defnyddio i fflachio goleuni i‘w lygaid yn ystod gwasanaeth yr eglwys. Aeth Ig â’r groes hon at Lee a gofynnodd iddo drwsio‘r gadwyn fel gallai ddychwelyd y groes i Merrin. Yn d‘l am drwsio‘r gadwyn, rhoddodd Ig ei fom ceirios i Lee – yna ddiweddarach y diwrnod hwnnw, dychwelodd y groes a‘r gadwyn i Merrin ar ôl mynd â hi i‘w dŷ pen coeden yr arferai ei ddefnyddio i ddianc rhag pobol. O‘r foment honno, cychwynnodd eu perthynas a pharhaodd i flodeuo.

Yng nghanol y ffilm, mae pawb yn cychwyn casâu Ig, a’i alw’n llofrudd a honni mai ef yw’r diafol. Mae Ig yn cael ôl-fflach arall o noson marwolaeth Merrin, pan oedd yn bwriadu cwrdd â hi mewn caffi a gofyn iddi ei briodi, ond ar ôl cyrraedd, clywodd gyfaddefiad syfrdanol gan Merrin. Roedd Merrin yn eistedd mewn bwth yn ddigalon, a dywedodd wrth Ig y dylai eu perthynas ddod i ben, ond yna, aeth emosiynau Ig yn gymysglyd a theimlai’n rhwystredig, a gofynnodd i Merrin a oedd hi’n caru rhywun arall. Edrychai Merrin ar Ig yn euog yr olwg, ac roedd hynny‘n cadarnhau ofnau Ig.  Yna, fe wnaeth Ig adael y caffi yn ei gar yn rhwystredig, gan anwybyddu Terry pan gyrhaeddodd hwnnw. Yna, fe wnaeth Ig herio Terry, ond oherwydd pwerau paranormal Ig, trwy gyswllt croen, gallai Ig weld beth wyddai Terry am lofruddiaeth Merrin a’r noson y bu farw. Roedd gweledigaeth Ig yn dangos fod Terry wedi gyrru Merrin adref y noson honno, ond ar y ffordd adref, gofynnodd Merrin am gael mynd allan o‘r car ar ffordd dywyll ger coedwig, a hithau‘n tywallt y glaw. Wrth iddo aros amdani yn y car yn meddwl fod arni eisiau ychydig o amser i feddwl, aeth Terry i gysgu a deffrodd y bore wedyn â gwaed ar ei ddwylo, a chrys a charreg wrth ei ymyl. Yna, cychwynnodd Ig ddrwgdybio Terry yn fwy na neb am farwolaeth Merrin.

Yna, aeth Ig i ddweud hyn wrth Lee, yr unig un na allai weld y cyrn oedd wedi tyfu allan o ben Ig. Sylweddolodd Ig fod gan Lee gadwyn â chroes o amgylch ei wddf, oedd yn edrych yn union fel un Merrin. Gofynnodd Ig i Lee o ble oedd o wedi cael y gadwyn, ac fe wnaeth diffyg ymateb Lee gadarnhau iddo mai croes Merrin oedd hi.  Rhwygodd Ig y groes oddi ar wddf Lee, ac o‘r foment honno ymlaen, gallai Lee weld y cryn ar ben Ig. Yna, cyfaddefodd Lee i Ig mai ef oedd wedi llofruddio Merrin. Defnyddiodd Ig gyswllt croen i weld beth oedd wedi digwydd ar noson ei marwolaeth – dangosai gweledigaeth Ig ei fod wedi canfod Terry yn cysgu yn ei gar, ac yna, aeth i‘r goedwig i chwilio am Merrin a gofynnodd iddi fod yn gariad iddo. Dywedodd Merrin wrtho nad oedd hi‘n dymuno cael perthynas ag o. Teimlai Lee yn eiddigeddus, ac yna lladdodd Merrin o dan y goeden y byddai hi ac Ig yn ymweld ‘ hi‘n rheolaidd i dreulio amser oddi tani ers pan oeddent yn blant ifanc. Nid oedd Lee yn dymuno i neb ganfod y gwirionedd am y llofruddiaeth. Rwbiodd waed dros Terry a gadawodd y garreg wrth ei ymyl yn y car fel y byddai’n ei chanfod wrth ddeffro’r bore wedyn.

Yna, cychwynnodd Ig a Lee ymladd, a llosgwyd Ig gan Lee yn ei gar, a gyrrodd Ig i mewn i’r môr. Dywedodd Lee wrth bawb fod Ig wedi cyfaddef wrtho mai ef oedd llofrudd Merrin ac fe wnaeth gyflawni hunanladdiad oherwydd ni allai wynebu neb – ond yn rhyfedd iawn, goroesodd Ig yr ymosodiad tanllyd. Aeth Ig i‘r tŷ pen coeden ble‘r oeddent wedi treulio llawer o’u hamser, ac agorodd yr agoriad a ddefnyddiai fel lle storio cudd, a chanfu flwch.  Yn y blwch, gwelodd Ig lythyr gan Merrin, oedd yn dweud fod canser difrifol arni, a‘i bod yn gwybod fod Ig yn dymuno‘i phriodi hi, ond pe byddai hi wedi dweud wrtho ei bod yn ddifrifol wael, byddai hynny wedi’i wneud yn fwy awyddus fyth i‘w phriodi. Ychwanegodd mai‘r unig ateb iddi oedd ceisio peri loes iddo, gan achosi iddynt wahanu fel na fyddai‘n rhaid i Ig weld na rhannu‘r boen yr oedd hi‘n ei ddioddef. Er bod Ig yn dorcalonnus ei bod wedi cael ei llofruddio a bod canser arni hefyd, roedd yn falch nad oedd hi‘n dymuno diweddu eu perthynas er mwyn ei adael, ond oherwydd ei chonsyrn amdano a’i awydd i‘w atal rhag ei gweld yn dioddef poen.

Wedi hynny, aeth Ig i gartref tad Merrin i egluro popeth wrtho, ac wedi ychydig o wrthdaro, gofynnodd tad Merrin iddo ddod i mewn, ac eglurodd wrth Ig ei fod yn caru ei ferch yn angerddol. Rhoddodd Ig gadwyn Merrin i‘w thad, ond fe wnaeth ei rhoi yn ôl i Ig gan ddweud “…mae arnat ti eisiau hon yn fwy na fi,” ac wrth iddo wisgo’r groes o amgylch ei wddf, diflannodd yr holl losgiadau oedd ar gorff Ig a’i gyrn hefyd. Aeth Ig i herio Lee, a synnai na oedd Ig yn farw. Aeth Terry ac Eric gydag Ig hefyd. Roedd Terry eisoes wedi hysbysu Eric am y llofruddiaeth, ac erbyn hyn, roedd Eric wedi dod yn heddwas. Mae Eric yn pwyntio gwn at Lee, ond mae Lee yn ei fachu, ac yn lladd Eric ac anafu Terry yn ei ben-lin. Gan wynebu‘r gwn, gwylltiodd Ig a dywedodd wrtho‘i hun ‘…Mae‘n ddrwg gen i Merrin, cawn weld ein gilydd yn fuan,‘ a rhwygodd groes Merrin oddi ar ei wddw a throdd yn greadur tebyg i ellyll. Yna, curodd a lladdodd Lee.

Yn bersonol, roeddwn i‘n hoff iawn o‘r ffilm hon. Yn fy marn i, cafodd ei chynllunio’n dda, ond byddai rhagor o effeithiau CGI wedi’i gwneud yn ffilm well. Ar y cyfan, mae‘n ffilm dda i‘w gwylio.

Rwy‘n argymell na ddylech ei gwylio os oes gennych stumog wan neu os yw’n hawdd eich dychryn, oherwydd gallai rhai o’r effeithiau graffeg eich brawychu. Mae angen i chi wylio‘n sylwgar hefyd, oherwydd mae‘r ffilm yn tueddu i wneud i chi feddwl yn ddwys.

Rhyddhawyd y ffilm yn y DU ar 29 Hydref 2014. Caiff ei dangos mewn llawer o sinem‘u ledled y DU yn cynnwys sinema VUE ym Merthyr Tudful. Edrychwch am amseroedd eich sinema leol trwy glicio ar y cyswllt isod, ac mae cyswllt arall y gallwch glicio arno i weld rhaghysbyseb Horns hefyd.

Rhaghysbyseb – Horns: www.youtube.com/watch?V=B8s_1UcdoNI

Sinema Vue ‘ Amseroedd ffilmiau sinem‘u lleol: www.myvue.com/latest-movies

Ewch i weld a mwynhau‘r ffilm!

Delwedd: scifibloggers

Erthygl Gysylltiedig: Adolygiad o Ffilm: This Is Us

Gwybodaeth ‘ Pethau i‘w Gwneud‘ Diddordebau ‘ Sinema

Gwybodaeth ‘ Pethau i‘w Gwneud‘ Y Celfyddydau ‘ Actio, Drama a’r Theatr

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl