Annwyl Fyd: Stereoteipiau

English version

Annwyl Fyd,

Nawr, os wyt ti fel fi, ti’n berson ifanc Cymraeg sydd yn mwynhau paned o de bob hyn a hyn, rhywun sydd yn hoffi aros gartref a chwarae gemau ac sydd yn eithaf anffodus yn yr adran wynebol.

Felly, fy nghyd gemwyr yfed te, gad i ni siarad am stereoteipiau.

Fel llawer o bobl ifanc sydd efo lefelau hunan-barch o igwana wedi’i moel, dwi fel arfer yn gwisgo eitem o ddillad gelwir yn “hwdi”. Mae’n beth eithaf cymhleth, ond mewn termau syml, mae’n siwmper gyda chwfl (hood) arno.

Nawr, ychydig ddiwrnodau yn l, roeddwn i’n sl. Dim byd mawr, ond yn sl. Roeddwn i’n oer, felly gwisgais gwfl dros fy mhen. Yn rhannol i guddio fy steil gwallt newydd oddi wrth lygaid busneslyd gan nad yw’r byd yn barod am y lefel yma o c?l, rhannol am fy mod i’n sl. Nid dyma’r pwynt.

Roeddwn yn cerdded am y trn. Roeddwn i’n sl, yn llwglyd, ar ben fy hun ond yn fwy pwysig, llwglyd. Cerddais at yr orsaf, a gan fod dau drn yn cyrraedd ar yr adeg honno, roeddwn i’n cerdded yn erbyn y llanw.

Wrth gerdded i fyny’r grisiau, fe ddois wyneb yn wyneb dyn. Roedd yn hen. Roedd hefyd yn gwisgo siwt. Dydy’r pethau hyn ddim o bwys ar y cyfan, dim ond ei fod yn ddyn.

Am fod i’n eithaf cwrtais ac efo acen fawr y Cymoedd, gofynnais yn garedig i’r bobl i adael i mi basio nhw heb dramgwydd, ac roedd y mwyafrif yn cydweithredu. Ond nid y dyn yma. Y dyn hen yma oedd wedi gwisgo’n dda.

Roedd yn dal ei dir. A gan nad oeddwn i yn sicr beth oedd y sefyllfa hon, roeddwn i’n cerdded yn fy mlaen, yn ymddiheuro am fy modolaeth fel y gwnaf yn aml.

Ar l ychydig eiliadau, fe wnaeth y dyn adael i mi basio ac wrth iddo gerdded heibio dywedodd rhywbeth dan ei wynt. Rhywbeth nad wyf yn meiddio ailadrodd ar bapur, ond yr unig beth gallaf ddweud ydy ei fod wedi galw fi’n “chaf hwdi”.

Gan fod gen i asgwrn cefn wedi’i wneud o sbwng, ni atebais ei sylw anwybodus. Ond gan fod i’n berson, mwmiais beth oeddwn i eisiau ddweud dan fy ngwynt wrth i mi gerdded o gwmpas, yn disgwyl am y trn wrth fwyta siocled.

Dwi ddim yn deall pam fod rhywun yn cael ei gysidro fel rhywbeth oherwydd un peth, yn yr achos hwn, sydd ddim hyd yn oed yn perthyn yn gyfan gwbl i’r stereoteip yna.

Nid fy mwriad oedd creu trafferthion i’r sefydliad, nac i achosi niwed ac/neu bryder i’m nghyd ddyn. Am fy mod i eisiau cyrraedd gartref ac yn gwisgo cwfl oherwydd mod i’n teimlo’n rhynllyd, cefais fy stereoteipio fel “chaf” gan hen ddyn.

Ac eto, dwi’n stereoteipio’r person yma wrth i mi deipio hwn. Roedd o’n ddyn, roedd yn edrych yn hen, ac fe alwodd fi’n “chaf hwdi”, gydag ychydig o eiriau eithaf ffrwythus wedi’i gymysgu ynddo, felly dwi’n stereoteipio fo yn syth fel dyn anwybodus sydd yn benderfynol o “gywiro camgymeriadau’r ieuenctid”.

Dwi ddim yn gwybod. Yr unig beth dwi’n gwybod ydy fod hwn yn llawn gwrthddywediadau a datganiadau gall dim ond mam garu. Efallai un dydd, bydd y byd yn hapus gyda byw bywyd yn hytrach nag mynnu fod barn eraill yn anghywir.

Dwi’n diolch i ti, Fyd.

Mwy o Annwyl Fyd (a llawer, llawer mwy) gan Crazy Distortion


Gwybodaeth – Hawliau


Newyddion – Categorau – Pobl

DELWEDD: JasonBlait

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl