Brwydr Y Bandiau 2011

English version

Ar ddydd Iau, 18 Awst yng Nghlwb Ifor Bach, Caerdydd, roedd ffeinal Brwydr Y Bandiau CLIC a Merthyr Rock yn digwydd – ac am noson wych!

Agorodd y drysau am 7pm, ond penderfynodd Tansi a finnau gyrraedd ychydig yn fuan i sicrhau ein bod yno mewn amser. Dim yn hir wedi’r drysau agor, cychwynnodd y lle lenwi ychydig. Dywedom helo wrth ychydig o wynebau cyfarwydd a phrynu diodydd wrth ddisgwyl i’r bandiau osod i fyny. Roedd yr ystafell fach (wel, eithaf bach. Bach yn fy marn i) yn eithaf tywyll, yn llawn mwg – nid fel mwg sigart ond y mwg llwyfan – ac yn teimlo ychydig yn glos (mae’n debyg dyma pam roedd yn ymddangos yn fach i mi. Dwi ddim yn hoffi llefydd cyfyng. Dwi’n hoffi cael lle!) wrth i’r band cyntaf, The Undivided, ddechrau chwarae.

Roedd y gerddoriaeth yn uchel iawn a’r dirgryniadau yn llifo drwy’r llawr ac i fyny fy nghorff ac yn teimlo fel eu bod yn rheoli fy nghorff. Roedd y gerddoriaeth hefyd yn swnio fel cymysgedd o roc a pop ac roeddwn yn eithaf hoff ohono. Ymddangosai fel bod y gynulleidfa yn mwynhau’r perfformiad gan The Undivided ac roeddent yn cymeradwyo ar l pob cn.

Nesaf cawsom Hotel Ambush. Roeddwn yn edrych ymlaen at glywed y rhain oherwydd, yn l y CLICshot, roedd llais y prif ddyn yn gallu gwneud i ben Justin Bieber ffrwydro – dyna’r unig amser roeddwn i wedi siomi nad allwn weld Bieber mewn person. Byddwn wrth fy modd bod yn dyst i hynny! Perfformiodd y band ganeuon metel a llwyddo i adlonni’r gynulleidfa gyda’r llais ymosodol a’r curiadau craidd caled iawn. Roeddwn yn mwynhau’r band yn fawr iawn ond dwi’n meddwl eu bod wedi achosi difrod dros dro i ddrwm fy nghlust ar l y perfformiad fel fy mod yn ei chael yn anodd deall beth roedd Stormer007 yn ddweud wrthyf – er ei fod wrth fy ochr.

Ar l toriad pymtheg munud (gyda llaw, roedd toriad pymtheg munud ar l pob band lle roeddwn yn treulio’r amser yn siarad neu’n prynu mwy o sudd oren rhag ofn dy fod eisiau gwybod. Mae’n si?r doeddet ti ddim ond o wel, rhy hwyr r?an) daeth Eric Unseen i’r llwyfan yn perfformio caneuon o gyfuniad genre Indie a Roc. Roedd y dorf yn ymddangos fel eu bod yn mwynhau’r band yma ac roedd y mwyafrif yn ei chael yn anodd peidio symud i’r curiad mewn un ffordd neu’i gilydd – gan gynnwys fi. Roedd y llais yn anhygoel ac yn gryf iawn sydd bob tro’n beth positif yn fy marn i. Roeddwn yn meddwl fod y band cyfan yn chwarae’n dda iawn a hoffwn ei weld eto.

Yn dilyn Eric Unseen roedd yr Editions, oedd yn perfformio cerddoriaeth pop/pync. Roeddwn yn hoffi’r band yma yn enwedig y gitr , drymiau a lleisiau. Dwi ddim yn gwybod beth oedd o, ond roeddwn yn hoffi nhw’n fawr iawn. Ffordd od o ddisgrifio’r peth, dwi’n gwybod, ond ni fedraf ffeindio’r geiriau dwi’n chwilio amdanynt. Ond beth fyddwn i’n ddweud ydy fy mod i’n meddwl fod y band yn dalentog iawn ac fel Eric Unseen, hoffwn weld y band yma eto, rhyw dro yn fuan.

Y band diwethaf i ddod ar y llwyfan oedd Men On The Chessboard. Roedd y gerddoriaeth fel cyfuniad o ffync ac indie. Dwi’n cyfaddef, dwi ddim yn meddwl dwi wedi clywed llawer o gerddoriaeth debyg i hwn, os o gwbl, ond nid yw’n golygu nad oeddent yn dda. Roeddwn yn meddwl fod y gerddoriaeth yn ddiddorol iawn i wrando arno ac eto, roeddwn yn meddwl fod y gerddoriaeth yn ddiddorol iawn i wrando arno ac eto, roeddwn yn meddwl fod y llais yn gryf iawn. Eto, ni allaf ddarganfod geiriau i ddisgrifio’r band heblaw am ddiddorol iawn a grt i wrando arno.

Ar l i’r band diwethaf orffen, roedd rhaid i mi adael gan fy mod angen dal y trn diwethaf adref yn l i’r pentref bach diflas (dwi’n meddwl mai pentref ydyw, er mae rhai pobl yn ei alw’n dref – pam fod i’n dweud hyn wrthyt ti?) o Dreorci. Siom mawr! Ond, tuag at gychwyn fy siwrne cefais neges gan Tansi yn dweud fod “Eric Unseen wedi ennill. Wedi cael CD i ti hefyd. Hotel Ambush ddaeth yn ail ac Editions yn drydedd.”

Roeddwn yn falch iawn gyda’r canlyniad ac yn meddwl fod y bandiau gwir yn haeddu gorffen yn y safleoedd yna. Hoffwn ddweud da iawn mawr i’r holl fandiau oedd yn y ffeinal a llongyfarchiadau i’r enillwyr, Eric Unseen. Hoffwn hefyd ddweud diolch i CLIC am fy nhocyn am ddim hefyd! Roeddwn yn falch iawn efo hynny! Dwi’n gobeithio mynd i Ferthyr Rock fis Medi fel gallaf weld Eric Unseen yn perfformio eto.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl