CLICiwr Y Flwyddyn

English version

Gwobrau CLIC 2011

Ar nos Sadwrn 19 Tachwedd 2011, yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, cynhaliwyd y Gwobrau CLIC anhygoel. Roedd y noson gyfan yn anhygoel a dwi’n eithaf sicr fod pawb yno wedi mwynhau.

(Rhag ofn ti ddim yn gwybod yn barod) mae CLICarlein yn wefan sydd yn cynnig gwybodaeth, newyddion a chyngor i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed dros Gymru. Gall ysgrifennu erthygl ar beth bynnag ti eisiau, cyflwyno digwyddiadau, a bod yn rhan. Mae CLIC efo gwefannau lleol a thimau golygyddol sydd yn cael eu rhedeg gan bobl ifanc sydd yn cymryd rhan yn y wefan.

Mae CLIC wedi newid fy mywyd i yn y flwyddyn ddiwethaf gan fy mod i wedi dioddef gydag iselder ac ar hyn o bryd yn dioddef o Bryder a Cyclothemia, ffurf o anhwylder deubegwn. Yn ystod 2009, rwyf wedi dioddef gyda chwalfa nerfol ac roedd fy emosiynau mewn darnau. Yn y ddwy flynedd diwethaf, rwyf wedi bod yn ceisio cyfuno fy mywyd ysgol a cymdeithasol gyda’i gilydd a pan gefais wybod am CLIC roedd hyn yn fy helpu yn enfawr gan fy mod wrth fy modd yn ysgrifennu; roedd gweld fy ngwaith ysgrifennu yn cael ei gyhoeddi ar y wefan leol i Rondda Cynon Taf, Wicid, yn hwb mawr i’m hyder a pam roeddwn yn cael y cynnig i adolygu pethau a chyfweld bandiau, roeddwn yn bachu’r cyfle (a dal yn) ac roedd hyn yn arwain at finnau yn gwneud ffrindiau newydd, fel mae’r penwythnosau preswyl CLIC a Wicid yn eu gwneud hefyd.

Yn l at y gwobrau!

I gychwyn cawsom adloniant tu allan gan act syrcas, No Fit State, oedd yn hwyl i wylio. Yna am 6:30 roedd y digwyddiad yn cychwyn gyda’n dau gyflwynydd, Beth Owen a Danial Evans, yn cyflwyno’r noson ac ychydig o glipiau ffilm yn cael eu dangos. Yn syth ar l hyn, cafodd y tair gwobr gyntaf eu cyflwyno: Ffotograffydd y Flwyddyn, Erthygl Fwyaf Defnyddiol ac Erthygl Fwyaf Doniol.

Dilynwyd hyn gan y comedwr Robin Morgan ond oherwydd problemau technegol, nid oedd pawb yn gallu ei glywed, ond dwi’n meddwl efallai ei fod yn eithaf doniol gan fod y bobl yn y blaen yn chwerthin. Yna cawsom weld enwebiadau Fideo’r Flwyddyn ac yna’r tair gwobr nesaf: Fideo’r Flwyddyn, Erthygl Greadigol Gorau, Adolygiad Gorau.

Cafodd Ffilm y Flwyddyn ei gyhoeddi ynghyd mwy o wobrau cyn i (Dirprwy Weinidog Sgiliau) Jeff Cuthbert gymryd i’r llwyfan a rhoi araith cyn cyhoeddi CLICiwr y Flwyddyn. Pan alwyd fy enw i fel enillydd, roeddwn i wedi fy synnu yn gyfan gwbl. Roeddwn wedi cael fy enwebu am bum gwobr a ddim yn disgwyl ennill dim ohonynt; ond roeddwn yn ddigon hapus efo cael fy enwebu. Ond i ennill? Wow, roeddwn i wedi synnu ac yn hollol ecstatig. Wrth i mi fynd i fyny i’r llwyfan, roedd pawb yn gwaeddi a chlapio ac roeddwn i yn dal mewn sioc.

Derbyniais y wobr ac es ymlaen i gael llun enillydd cyn cael fy ngalw yn l i’r llwyfan i roi araith derbyniad. Dwi ddim yn dda iawn yn gwneud araith – yn enwedig pan fyddaf yn gorfod meddwl am un yn y fan a’r lle – felly mwmiais ychydig o eiriau, diolch i bawb a mynd oddi ar y llwyfan i wylo i mewn i hwdi Stormer007. Gallwn i ddim credu’r peth. Dwi dal yn methu. Ar l i’r holl enillwyr gael tynnu llun, es yn l i’m sedd i gael pawb yn gwaeddi, curo dwylo, cofleidio a llongyfarch fi. Roeddwn i’n wylo bob munud, ond dwi mor falch o fod wedi ennill y wobr yma. Nid oes geiriau i ddisgrifio sut ydw i’n teimlo.

Yna aeth enillwyr Brwydr Y Bandiau CLICarlein i’r llwyfan i berfformio rhai o’u caneuon. Dwi wrth fy modd gyda Eric Unseen a nhw ydy fy mand gorau i ar hyn o bryd felly roedd cael nhw’n perfformio yn eising ar frig y gacen i’r noson i fi. Dawnsiais gyda phobl anhygoel, cymryd llwyth o luniau a hyd yn oed cael fy nghyfweld. Dwi dal mewn sioc a ddim wedi gallu meddwl yn syth ers ennill. Feddyliais i erioed byddwn i’n cael mor bell gyda CLIC a Wicid ond mae’n rhaid fy mod i’n anghywir.

Dwi’n meddwl fod fy arwr, Walt Disney, yn iawn pan ddywedodd “Gall ein holl freuddwydion yn dod yn wir os oes gennym y dewrder i ddilyn nhw.”

Hoffwn ddiolch i bawb bleidleisio amdanaf, CLIC a Wicid am roi’r cyfleoedd i mi a fy holl ffrindiau a theulu am fod yna i fi (mae hyn yn swnio fel ryw araith cawslyd yn yr Oscars tydi? Sori am hynna) a dwi wir yn argymell CLIC i unrhyw berson ifanc sydd eisiau rhywun glywed eu barn. Mae’n anhygoel, creda fi.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl