Cwestiynnau ac Atebion

Er mwyn cynnig cymorth ychwanegol mae YEPS wedi crynhoi nifer o’r cwestiynau ac atebion mwyaf poblogaidd ar ein gwasanaeth sgwrsio byw. Rydym wedi ychwanegu’r ymateb rhoddon ni yn ogystal â’r wybodaeth ddiweddaraf rydym wedi canfod ers i’r cwestiwn gael ei ofyn.

Pryd fydd fy nghlwb ieuenctid yn ail-agor?

Rydyn ni methu aros i ail-agor ein clybiau ieuenctid chwaith! Yn anffodus, dydyn ni ddim yn gwybod yr ateb ar hyn o bryd. Mae yna nifer o ffyrdd gallech chi gysylltu â ni yn y cyfamser. Rydym yn rhedeg clybiau ieuenctid rhithwir ar Zoom ac mae aelodau staff YEPS yn gweithio ar y strydoedd ar draws RhCT yn y nosweithiau o Ddydd Llun i Dydd Gwener. Danfonwch neges i ni os hoffech fwy o wybodaeth amdan pwy sy’n gweithio yn eich ardal a phryd. Nodwch ni fydd gweithgareddau YEPS yn rhedeg rhwng 18.12.20 a 04.01.21

Mae fy mhartner yn gofyn i fi danfon lluniau rhywiol iddyn nhw. Beth ddylai wneud?

Mae hyn yn un cymhleth. Ni ddylech chi deimlo pwys i wneud un rhywbeth dydych chi ddim eisiau ei wneud, ac o fwy pwysigrwydd, mae hyn yn anghyfreithlon i un rhywun o dan 18 oed. Mae hyn yn gallu achosi nifer o broblemau felly fy nghyngor i yw cadw’n ddiogel ac i beidio ei wneud. Dydych chi ddim yn gwybod ble bydd y lluniau yn cyrraedd ac rydym wedi clywed am sefyllfaoedd lle mae’r lluniau wedi cael eu danfon i nifer o bobl, yn enwedig os yw’r perthynas yn gorffen. Cafodd y cwestiwn yma ei ofyn ar ein tudalen Wicid Nan sydd yn cynnwys mwy o wybodaeth ar y pwnc. Gallwch ddod o hyd i’r wybodaeth gan ddilyn y linc yma.

Rydw i eisiau gadael coleg achos dwi ddim yn hoffi fy nghwrs. Beth allai wneud?

Yn gyntaf, rydym yn gobeithio eich bod chi’n teimlo’n iawn. Mae’n rhaid ei fod yn anodd os ydych yn teimlo’n anhapus amdan eich cwrs. Mae gan YEPS tîm o’r enw TSW’s (Transitional Support Workers) sy’n gallu eich helpu a chynghori chi efo hyn. Mae modd i chi gweld aelodau’r tîm gan ddilyn y linc yma. Os hoffech i ni eich cysylltu â chi, danfonwch eich manylion cyswllt a bydden yn cysylltu â chi yn fuan.

Rydw i’n aros gyda ffrind ar ôl cwympo mas gyda aelod o teulu. Clywais eich fod chi’n gallu helpu?

Diolch am gysylltu gyda ni. Rydym yn gallu rhoi cymorth i chi. Rydym yn gobeithio eich bod chi’n gwneud fyny gyda’r aelod o’ch teulu. Os nad yw hyn yn debygol, gallwn ni eich helpu gydag opsiynau arall. Mae yna nifer o rifau cyswllt defnyddiol ar y gwefan yma (link) neu cysylltwch â ni os hoffech gymorth o aelod o staff YEPS. Ni fydd cymorth YEPS ar gael rhwng 18.12.20 a 04.01.21

Hefyd, mae gennym ni fideo ar ddigartrefedd sy’n cynnwys llawer o wybodaeth a rhifau cyswllt â all fod yn help iddych chi.

Fideo Ddigartrefedd

Ble allai gael condomau?

Gweler y linc yma am yr holl lefydd gallech gael condomau ar y Cynllun Cerdyn-C  http://www.cccymru.co.uk/outlets/find/ Nodwch eich cod post i ffeindio’r lleoliad agosaf.
Fodd bynnag, efallai na fydd rhai o’r lleoedd hyn ar agor fel arfer oherwydd y cyfyngiadau ac nawr yr cyfnod nadolig. Mae gennym ni wybodaeth wedi’i diweddaru gan ein nyrsys ar gyfer y cyfnod nadolig.

Mae gwasanaeth cynghori pobl ifanc dan 25 oed yn Ysbyty Dewi Sant ar gau ar hyn o bryd. Os oes angen help ar unrhyw un, eisiau siarad â rhywun neu angen cyngor iechyd rhywiol dros gyfnod y Nadolig, cysylltwch â llinell brysbennu adran Nyrsys Iechyd Rhywiol (01443 443836) neu e-bostiwch eu blwch derbyn CTM.Youth-Partnership-Sexual-Health@wales.nhs.uk 

Cadwch yn ddiogel dros y Nadolig!

Mae aelod o fy nheulu wedi dechrau yfed lot a rydw i’n pryderu amdanyn nhw. Oes unrhywbeth allai wneud?

Mae’n flin gen i i glywed eich bod chi’n pryderu am aelod o’ch teulu. Mae’r gwasanaeth YEPS yn gweithio’n agos gyda sefydliad o’r enw Barod sy’n cynnig y cymorth yma. Dyma’r manylion cyswllt amdanyn nhw.
Os hoffech gymorth gan YEPS i gysylltu gyda Barod, gadewch i ni wybod a byddwn yn eich cefnogi chi’r gorau a gallwn ni. Ni fydd cymorth YEPS ar gael rhwng 18.12.20 a 04.01.20.

Rydw i’n pryderu am mynd nôl i ysgol oherwydd Coronafirws. Ydw i’n fod yn dwp?

Gobeithio eich bod chi’n iawn. Rydym yn deall fod rhai yn teimlo’n bryderus am ddychwelyd i’r ysgol. Gallwch fod yn sicr bod ysgolion yn dilyn yr holl ganllawiau maent wedi derbyn i sicrhau ei fod nhw’n llefydd diogel i ddysgu. Mae gan y gwasanaeth YEPS gweithwyr sydd yn gallu gweithio efo’ch chi i’ch cefnogi wrth i chi dychwelyd i’r ysgol.
Mae modd i chi cysylltu gyda ni mewn nifer o ffyrdd. Y ffyrdd mwyaf hawdd yw dilyn ein cyfrifau cyfryngau cymdeithasol (@YEPSRCT ar Instagram, Facebook a Twitter) neu i ddanfon negeseuon ar ein gwasanaeth negeseuon gwib. Ni fydd y gwasanaeth yma ar gael rhwng 18.12.20 a 04.01.21.

____________________________________________________________

Cofiwch allwch chi cysylltu â Meic trwy tecst, sgwrs fyw neu trwy ffon os ydych chi angen gwybodaeth, cyngor neu cymorth. Mae Meic ar agor pob dydd o 8 y bore tan hanner nôs (hyd yn oed at Nadolig ac pob penwythnos!)

Ffoniwch: 080880 23456 – am ddim o ffonau symudol. Ni fydd yn ymddangos ar eich bill.
Tecst: 84001 – yn rhad ac am ddim!

Am fwy o wybodaeth ewch i: https://www.meiccymru.org/cym/

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl