Cymryd Bywyd: Bwlio A’r Effeithiau

English version // Yn Saesneg

Ar Facebook dwi wedi darllen am fachgen ifanc sydd wedi cymryd bywyd ei hun. Mae’r bachgen ifanc yma yn un o nifer sydd wedi cymryd bywyd ei hunain oherwydd bwlio. Mae hyn wedi gwneud i mi feddwl fod pawb angen dod at ei gilydd a deall beth mae geiriau yn gallu gwneud i unigolyn.

I’r bobl ifanc sydd yn adnabod unrhyw un sydd wedi cymryd ei fywyd, neu yn meddwl amdano; wyt ti wedi meddwl sut beth ydyw iddynt? Dyma beth fyddant yn ei feddwl:

“Pam ddylwn i barhau i fyw?”

“Dwi’n casáu fy hun.”

“Dwi’n ddiwerth a ddiangen.”

“Nid oes neb eisiau fi.”

Os nad wyt ti’n gwybod y rheswm pam dy fod di’n teimlo fel cymryd dy fywyd efallai byddi di’n ei chael yn anodd teimlo fel nad oes datrysiad am beidio gwneud hynny. Felly efallai dy fod di’n teimlo fel mai’r unig ffordd allan o’r poen yma ydy i ladd dy hun,

Efallai dy fod di, fel person ifanc, yn gwybod bod yna ddatrysiadau eraill ond fod gen ti ormod o gywilydd i ddweud wrth eraill am sut rwyt ti’n teimlo. O hyn efallai dy fod di’n osgoi pobl eraill ac yn teimlo’n flinedig os ydynt yn dod atat. Efallai nad wyt ti eisiau dweud wrth y person yn y man a’r lle oherwydd bod gen ti deulu a ffrindiau eraill o gwmpas a ti’n rhy euog i ddweud wrthynt ar yr adeg yna. Os wyt ti wedi cael dy niweidio’n ddrwg gan rywun sy’n agos i ti, efallai dy fod di’n gweld hunanladdiad fel ffordd o ddial.

O’r wefan yma (http://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/suicidal-feelings/#.UzsN7vldXpk) dwi wedi gweld beth allet ti gael profiad ohono:

1. Cwsg gwael a deffro’n fuan
2. Newid mewn chwant bwyd
3. Colli neu roi pwysau ymlaen
4. Teimlo fel dy fod ar wahân i dy gorff neu’n ddideimlad yn gorfforol
5. Colli egni
6. Efallai dy fod wedi stopio gofalu am ti dy hun. E.e. esgeuluso dy olwg corfforol

Mae yna cymaint o gymorth allan yna ar gynnig i ni bobl ifanc, ond yn y cyflwr rwyt ti neu dy ffrindiau ynddo, efallai na fyddent yn meddwl am gael cymorth. Dim ond yn meddwl am roi diwedd ar eu bywydau er mwyn stopio’r boen maen nhw. Ond fedri di helpu nhw, neu medri di helpu dy hun. Mae yna 5 prif beth fedri di wneud:

1. Triniaeth siarad – yn cynnwys cwnsela a seicotherapi, mae’n gallu helpu ti i wneud synnwyr o dy deimladau a chwilio am ffyrdd i ymdopi â beth sy’n digwydd i ti.
2. Mynediad i driniaeth siarad – Mae gen ti’r hawl i ofyn i’r Meddyg Teulu gyfeirio ti am driniaeth siarad. Ond, mae argaeledd triniaeth siarad yn amrywio o ardal i ardal
3. Meddyginiaeth – Efallai bydd dy Feddyg Teulu yn cynnig meddyginiaeth i ti ar gyfer iselder, e.e. gwrthiselyddion, neu feddyginiaeth sydd yn gallu helpu lleihau pryder, fel tawelyddion.
4. Gwasanaethau ysbyty – Gall adran Damwain ac Argyfwng yr ysbyty lleol fod y lle gorau i ti fynd mewn argyfwng. Gall rhai cynnig meddyginiaeth a thrafod gyda thi pa fath o gymorth wyt ti eisiau. Efallai bydd rhai yn awgrymu dy fod di’n aros yn yr ysbyty.
5. Gofal cymunedol – Er efallai bydd yr ysbyty yn atal ti rhag anafu dy hun, gall wardiau fod yn llefydd trallodus ac ofnus ac mae’n well gan lawer o bobl aros yng nghartref eu hunain gyda chefnogaeth tîm iechyd meddwl cymunedol. Efallai bydd y tîm yn cyfeirio ti at dÅ· argyfwng, fydd yn cynnig cefnogaeth ddwys fyrdymor tu allan i osodiad ysbyty. Mae timau datrysiad argyfwng neu dimau triniaeth gartref hefyd wedi’u selio yn y gymuned ac yn cynnig cefnogaeth ddwys tra ti mewn argyfwng, ac yn rhoi cefnogaeth wrth i ti ddysgu sut i atal a rheoli unrhyw argyfwng yn y dyfodol.

Mae hwn yn fater pwysig yng nghymdeithas heddiw a dwi ddim yn teimlo fel bod y mater yma yn cael ei gyhoeddi ddigon. Roeddwn i eisiau dangos pa mor ddifrifol ydy’r pwnc yma a sut gallai effeithio unrhyw un ohonom.

Paid bod yn swil i siarad gyda rhywun am gymryd bywyd.

Ti’n werth bywyd.

Mae gen ti nifer o bobl sy’n caru ti.

Paid gwastraffu hynny.

*Nodyn Golygydd: Os wyt ti’n cael dy effeithio gan fwlio, neu yn adnabod rhywun sy’n cael ei effeithio, gallet gysylltu gyda Bwlïod Allan, Barnardos, Meic a Mind.*

Delwedd: examiner

Erthygl Berthnasol: Stand As One

Gwybodaeth – Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Gwybodaeth – Gwasanaethau Iechyd

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl