Dweud Eich Dweud am Deithio Llesol yn Rhondda Cynon Taf

Mae Cyngor RhCT eisiau i bobl ifanc ddweud eu dweud am y llwybrau cerdded a beicio yn Rhondda Cynon Taf, ynghyd â nodi pa welliannau yr hoffen nhw eu gweld yn y dyfodol, trwy gymryd rhan yn ymgynghoriad Teithio Llesol diweddaraf y Cyngor.

Ym mis Hydref 2020, cytunodd y Cabinet y dylai’r Cyngor gynnal ymgysylltiad cyhoeddus helaeth pellach ynglŷn â’i gynlluniau o ran Teithio Llesol yn y dyfodol – a hynny oherwydd bod yr Aelodau’n cydnabod y buddion economaidd, iechyd ac amgylcheddol o ran annog trigolion i gerdded a beicio yn amlach, yn rhan o’u harferion beunyddiol.

Bydd yr ymgynghoriad yn helpu’r Cyngor i ddiweddaru ei Fap Rhwydwaith Integredig, sy’n nodi’r dyheadau ar gyfer buddsoddi mewn Teithio Llesol dros y 15 mlynedd nesaf – i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru yn ystod mis Rhagfyr 2021.

Gan ddefnyddio map rhyngweithiol, mae Cyngor Rhondda Cynon Taf ymhlith yr awdurdodau lleol sy’n gweithio gyda Llywodraeth Cymru i’w gwneud hi’n haws i bobl ddweud wrth y Cyngor lle mae angen gwella llwybrau cyfredol, a lle mae modd ystyried creu llwybrau newydd.

Mae modd i chi gymryd rhan yn yr ymarfer ymgynghori ar-lein yma: https://rhonddacynontaf.commonplace.is/.

Mae’n cynnwys map rhyngweithiol sy’n gwahodd iddych chi rannu eich barn am lwybrau cerdded a beicio lleol yn eu cymunedau, yn ogystal â rhoi gwybod i’r Cyngor am y gwelliannau neu’r ddarpariaeth newydd yr hoffen nhw eu gweld. Mae modd i gyfranogwyr ddefnyddio ‘pin’ ar yr adnodd ymgynghori i amlygu’r union leoliadau y mae eu sylwadau’n cyfeirio atyn nhw.

Bydd y cyfnod ymgynghori yma’n dod i ben ddydd Gwener, 12 Chwefror, 2021.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl