Dyddiadur Brenhines Drama: Propaganda Am Uganda

English version

Mae pawb yn caru’r rhyngrwyd, wel,  mae pawb yn ei ddefnyddio, o leiaf. Felly os, er esiampl, byddai darn propaganda enfawr yn ffrwydro dros y rhyngrwyd  fel bod syniad enfawr wedi chwydu dros ofod seibr i gyd, byddai nifer enfawr iawn y rhyngrwyd yn cael eu sugno i mewn yn hawdd, cywir? Ia, dwi’n 16, a dwi yn y lleiafrif sydd yn credu bod y sefydliad ‘Kony 2012’ yn, i roi pethau’n hawdd, ychydig yn amheus.

Ar l gwylio’r fideo, cefais fy mrawychu gyda faint roedd yn dibynnu ar y ffactor o roi braw, ac (yn grefftus iawn) golygu lluniau i helpu dod ag ystyr i’r datganiadau llac oedd yn cael eu crybwyll. Ydy, mae Joseph Kony yn bodoli, ac wrth gwrs, mae’n afiach o berson, ac mae hwn yn achos da, ond ar l gwneud ychydig o ymchwil darganfyddais y llinell syml yma; ac mae pobl dwi wedi trafod y mater gyda nhw wedi crybwyll hyn hefyd: “Nid yw wedi cael ei gysidro’n broblem brys gan bobl leol yn Uganda ers tua 2006.”

Ia, dyna ti, mae’r dyn neis yn y fideo efo’r mab ciwt, oedd yn siarad gyda’r plant oedd wedi dioddef, ddim yn dweud nad oedd problem wedi bod gyda Kony yn Uganda am chwe blynedd. Ydy hyn yn golygu dylai Kony fynd yn rhydd? Na. Ydy hyn yn golygu ba ddylwn ni greu problem mwy drwy ledaenu’r neges a gyrru pobl i ddod o hyd iddo? Efallai.

Mae beth mae’r fideo yn ddweud yn gwbl anghywir a gallai achosi mwy o broblemau i ni nag helpu ni,” meddai Dr Beatrice Mpora, cyfarwyddwr Kairos, sefydliad iechyd cymunedol yn Gulu, oedd unwaith wedi’i affeithio yn ddifrifol gan Koney a’i ddilynwyr, ‘Byddin Gwrthwynebiad yr Arglwydd’ (yr LRA). Peth arall sylweddolais arno wrth wylio’r fideo yma oedd nad oedd yr un o’r rhai oedd yn cael eu cyfweld yn sn am Kony, na’r LRA, ac roedd popeth yn niwlog iawn. Dwi’n meddwl gallai’r dyn yma fod wedi trin y fideo yma yn ddeheuig er mwyn profi pwynt, a dydy rhywbeth ddim yn hollol wir am y cyfweliadau yma.

Ond pam fydda’r dyn yma yn dweud celwydd? Mae pobl yn gwneud pethau am amryw resymau, ond mae’n ymddangos fel llawer o ffwdan er mwyn profi pwynt. Fedra i ddim ateb y cwestiwn yna. Fedra i ddim dweud yn bendant nad yw’r achos yn un cyfiawn, ond dwi’n meddwl ei fod yn eironig sut roedd Kony wedi stwffio pethau i ben y milwyr plant – ond eto mae’r un sydd wedi creu’r fideo yma, ac sy’n pregethu am y gallu i feddwl yn annibynnol, efo miliynau a miliynau o bobl ifanc yn rhannu’r fideo yma – yn cael eu tynnu i mewn gyda’r effeithiau dramatig yn hytrach na’r ffeithiau ac yn gwneud ychydig iawn o ymchwil ar y ‘Plant Anweledig’ yma maent yn cefnogi.

Yn anaml iawn fydda i yn llyncu’r holl ryfeddodau rhyngrwyd yma beth bynnag, a chefais fy ystyried yn ddideimlad gan nad oeddwn i’n cynhyrfu dros y cyfweliadau gyda’r plant sydd wedi cael difetha ai bywydau. Pobl sydd wedi colli brodyr, rhieni ac wedi byw mewn ofn parhaol. Ond dwi wedi gweld hysbysiadau ‘Achub Y Plant’, a dwi’n gwylio Plant Mewn Angen, a dwi hefyd wedi gweld yr amryw ffilm sydd wedi’u golygu yn wych. Doedd y fideo yma ddim yn newydd i fi.

Ond, fe gafodd fi i feddwl: mae’r rhyngrwyd efo’r p?er i wneud unrhyw beth. Mae pawb wedi gweld ffilmiau dyfodolaidd ble maent yn defnyddio rheolaeth meddwl a chyflyru i gymryd drosodd y byd neu beth bynnag, ac roedd ‘Kony 2012’ yn gadael fi’n meddwl fod hyn yn llawer rhy bosib y dyddiau hyn. Un fideo da. Un genhedlaeth o bobl ifanc sydd yn hawdd gwneud argraff arnynt. Bron i gan filiwn o bobl wedi gwylio. Fedri di ddychmygu os bydda Pinky and the Brain efo cyfrif Facebook a YouTube ? Yn sicr byddai’n cymryd y byd drosodd!

Mae Ashton Kutcher efo 9,803,087 o ddilynwyr ar Twitter. Os bydda ef yn dweud un diwrnod “Mae’n ddiwrnod anwesu meercat!” faint o bobl fydda’n chwilio i anwesu meercat? Dwi’n meddwl bydda yna dipyn go lew. Os bydda Justin Bieber yn dweud wrth ei 18,551,920 o ddilynwyr bod hi’n ddiwrnod peintio dy wyneb yn wyrdd, faint fydda’n gwneud hynny, hyd yn oed os oedd ganddynt alergedd? Ti’n gweld, dwi’n  meddwl fod gan y rhyngrwyd ormod o b?er ar sut rydym ni’n meddwl, ac roeddwn i’n meddwl byddwn i’n dweud wrthyt ti faint mae hyn i gyd yn codi ofn arna i.

O.N. Ac na, dwi ddim yn gwybod pan fyddai Ashton Kutcher eisiau anwesu meercat chwaith. Ond pam ddim?

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl