Eich Llais

Gan -
Dim Sylwadau

Canlyniadau

Mae'r arolwg wedi gorffen. Diolch i bawb am roi eu farn, fydd yr adborth yn dod yn fuan.

Ydych chi erioed wedi teimlo bod penderfyniadau’n cael eu gwneud sy’n effeithio arnoch chi, heb i unrhyw un ofyn eich barn? Dylai hyn byth digwydd! Yn ôl Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, mae gan bob person ifanc yr hawl i gael ei lais wedi’i glywed ar faterion sy’n effeithio arno.

Os ydych chi rhwng 11 a 25 mlwydd oed, arolwg ‘Eich Llais’ yw’ch cyfle CHI i gael eich clywed yn Rhondda Cynon Taf!

Nod arolwg Eich Llais yw casglu barn dros 6,000 o bobl ifainc ar y pethau sydd bwysicaf i CHI. Pethau fel….

  • Addysg
  • Hyfforddiant
  • Bywyd gartref ac yn y gymuned
  • Y rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol
  • Cymorth ac arweiniad
  • Cyfleoedd chwaraeon, hamdden a diwylliannol

Mae’r pethau yma yn dylanwadu ar eich bywydau CHI felly pam na ddylech CHI gael dweud eich dweud?

Byddwch chi’n ateb y cwestiynau mewn ffordd hwyl a rhyngweithiol ac mae’r arolwg yn hollol gyfrinachol felly bydd neb yn gwybod sut rydych chi wedi ateb y cwestiynau!

Serch hynny, bydd nifer o’r cwestiynau yn rhoi cyfle i chi ddweud wrthym ni os oes angen gwybodaeth, cymorth neu gyngor ar fater penodol arnoch chi. Am y math yma o gwestiynau, bydd cyfle i chi ddarparu eich manylion cyswllt a bydd modd i’r Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid gynnig y cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Dyma eich cyfle CHI i gael DWEUD EICH DWEUD ar y pethau pwysicaf yn eich bywyd CHI, dim ots pa mor fawr neu fach ydyn nhw! Mae eich barn chi’n bwysig ac rydyn ni eisiau ei chlywed. Byddwn ni yn gwrando arnoch chi a byddwn ni yn defnyddio EICH LLAIS i newid y ffordd rydyn ni’n darparu gwasanaethau yn RhCT.

Gwnewch wahaniaeth. Defnyddiwch eich llais.

Cwblhewch y arolwg yma:

https://RCTCBC.welcomesyourfeedback.net/YEPS

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl