Facebook A Diogelwch Merched

English version // Yn Saesneg

Mae Facebook yn ildio ar ôl pwysau gan amryw grwpiau i wahardd cynnwys sydd yn trin trais rhywiol a thrais teuluol yn ysgafn.

Mae’r ymgyrch yn cael ei arwain gan yr actifydd Soraya Chemaly, o’r grŵp Women, Action and the Media, a’r Prosiect Everyday Sexism. Gyrrwyd llythyr agored i Facebook, yn gofyn am weithredu yn erbyn y deunydd yma sydd â photensial i sbarduno.

Dydy’r ymgyrch yma ddim yn targedu tudalennau jôcs a hiwmor sydd yn gadael blas drwg, nag yn gwahardd rhyddid barn, ond mae’n ceisio stopio’r normaleiddio a’r bychanu o drais a chamdriniaeth.

Cafwyd dros 60,000 o ymatebion i’r hashtag #FBRape ar Twitter, ac mae miloedd o ddefnyddwyr wedi boicotio cwmnïau fel Dove, Nissan ac Audible, yn rhoi pwysau arnynt i dynnu eu hysbysebion oddi ar dudalennau sydd yn cynnwys deunydd tramgwyddus.

Mae’r ymatebion gan y cwmnïau wedi bod yn gadarnhaol gan mwyaf, gyda busnesau llai yn tynnu hysbysebion o Facebook yn wirfoddol. Ond roedd yna rai cwmnïau mwy yn anfodlon gwneud unrhyw ddatganiad ac mae adroddiadau eu bod nhw yn dileu cwynion defnyddwyr yn barhaol ar eu tudalennau Facebook.

Mae yna sawl ymgais wedi bod yn y blynyddoedd diwethaf i gael Facebook i newid ei bolisïau am beth sydd yn cael ei ystyried yn dramgwyddus. Mae’n anghyffredin i Facebook ymateb i’r galwadau hyn am weithred, ond maent wedi rhyddhau datganiad ar y wefan yn dweud: “Yn y dyddiau diweddar, mae wedi dod yn glir bod ein systemau i adnabod a diddymu araith casineb wedi methu gweithio mor effeithiol ag yr hoffem, yn arbennig o gwmpas materion o gasineb wedi’i selio ar ryw.”

Maent wedi addo gweithio ar amryw adran allweddol sydd wedi caniatáu i’r deunydd tramgwyddus yma i lithro trwy’r rhwyd.

I gychwyn, byddant yn cyfathrebu gyda thimau cyfreithiol a chynrychiolwyr amryw grŵp actifyddion wrth ddiweddaru’r canllawiau cymuned, i sicrhau bod pawb yn cael dweud teg am beth ddylai newid.

Yn ail, byddant yn ymchwilio i mewn i hyfforddiant gwell i’w staff i alluogi nhw i adnabod beth sydd yn araith casineb a beth sydd ddim.

Yn drydedd, bydd Facebook yn cynyddu ‘atebolrwydd yr un wnaeth greu’r cynnwys’. Golygai hyn os wyt ti’n postio rhywbeth gallai fod yn dramgwyddus, bydd gofyn i ti amddiffyn dy benderfyniad i bostio hyn. Yn y datganiad, dywedodd Facebook: “Os bydd unigolyn yn penderfynu rhannu cynnwys creulon ac ansensitif, gall defnyddwyr wneud i’r awdur fod yn atebol a gwrthwynebu’r cynnwys yn syth.”

Fel un o’r platfformau cyfryngau cymdeithasol mwyaf, mae Facebook efo oblygiadau moesol i sicrhau bod y defnyddwyr yn ddiogel, a dylai gael polisi dim goddefiant yn erbyn cynnwys treisiol a tramgwyddus.

Amser a ddengys os bydd Facebook yn cadw at ei air ac yn gwneud y newidiadau  gofynnol ar gyfer cymuned ar-lein ddiogel.

Beth fedri di wneud i helpu?

Os wyt ti’n gweld delwedd sydd yn tramgwyddo ti, neu’n cydoddef trais neu droseddau casineb o unrhyw fath, adrodd hyn i Facebook.

Cwestiyna gweithrediadau dy hun. Paid teimlo pwysau i chwerthin ar rywbeth sydd yn aflonyddu ti a meddylia sut gallai cynnwys ti dy hun effeithio rhywun arall cyn i ti bostio.

Gall ddarllen ymateb llawn Is-lywydd Polisi Cyhoeddus Byd-eang Facebook, Marne Levine, yma.

Gall ddarllen y llythyr agored llawn i Facebook yma, gyda datganiad wedi’i ddiweddaru gan WAM.

Ymwela â gwefan Women, Action and the Media: http://www.womenactionmedia.org/

Ymwela  â gwefan Everday Sexism: http://www.everydaysexism.com/

Erthyglau Perthnasol:

Gwybodaeth –Gwahaniaethu

Gwybodaeth – Beth I’w Wneud Os Bydd Rhywbeth Yn Mynd O Chwith

DELWEDD: zdnet

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl