Gwneud eich Marc 2020

Mae’r Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogi Ieuenctid yn atgoffa pob person ifanc yn Rhondda Cynon Taf i bleidleisio eleni: Pleidlais “Gwneud Eich Marc”.

Hoffai YEPS atgoffa pob person ifanc yn RhCT mai’r dyddiad cau i fwrw’ch pleidlais ym mhleidlais Gwneud Eich Marc eleni yw Dydd Llun 30ain Tachwedd. Fe welwch ragor o wybodaeth ar draws cyfrifon cyfryngau cymdeithasol YEPS gan gynnwys Uchafbwyntiau Instagram a fideos gan aelodau ein Fforwm Ieuenctid.

Llynedd, cyflwynodd pobl ifanc yn RhCT dros 4000 o bleidleisiau i’r ymgyrch gyda chynrychiolaeth o ysgolion, colegau, sefydliadau partner a mwy. Gwneud Eich Marc yw’r brif ymgyrch sy’n cael ei rhedeg gan Senedd Ieuenctid y DU ar y cyd ag Ieuenctid Cyngor Prydain. Mae’r ymgyrch yn cynnwys gofyn i bobl ifanc bleidleisio dros y mater pwysicaf iddynt o restr o faterion a ddewiswyd gan bobl ifanc o bob rhan o’r DU, sy’n rhan o Senedd Ieuenctid y DU. Yna caiff y pum mater sydd â’r nifer uchaf o bleidleisiau eu trafod yn Nhŷ’r Cyffredin gan bobl ifanc nes eu bod yn pleidleisio ar y ddau fater i flaenoriaethu (gwneud y mwyaf o waith arno) am y 12 mis nesaf. Yn ystod yr ychydig o flynyddoedd diwethaf mae’r ymgyrch wedi gweld tua miliwn o bobl ifanc, rhwng 11 a 18 oed, yn pleidleisio dros y materion y maen nhw’n poeni amdanyn nhw fwyaf drostyn nhw eu hunain a’u cymuned.

Mae RCT YEPS yn gweithio gydag Aelodau Senedd Ieuenctid y DU, ein Fforymau Ieuenctid, Fforwm Ieuenctid y Sir a phobl ifanc anhygoel eraill bob blwyddyn yn dilyn y bleidlais i greu a darparu ymgyrchoedd, prosiectau, gweithgareddau a digwyddiadau o amgylch y materion blaenoriaeth. Mae pobl ifanc o RCT wedi pleidleisio’n uchel yn gyson o blaid: “Gwell Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl” ac “Atal Digartrefedd Ieuenctid” mewn pleidleisiau blaenorol Gwneud Eich Marc.

Mae YEPS wedi ymrwymo i weithio gyda’n pobl ifanc i greu gweithredu cadarnhaol o’r materion hyn. Dros y 12 – 24 mis diwethaf mae YEPS wedi cyflwyno Swyddog Digartrefedd Ieuenctid a Swyddog Prosiect Pwyslais pwrpasol i gefnogi pobl ifanc sydd mewn perygl o fod yn ddigartref neu’n profi digartrefedd yn RhCT; gall hyn gynnwys gweithio gyda’r teulu i osgoi chwalu a dadleuon a allai arwain at berson ifanc yn gadael cartref y teulu neu’n cael ei gicio allan, neu’n cefnogi person ifanc sydd: “syrffio soffa”. Yn ogystal, mae Llywodraeth Cymru yn rhoi cyllid i YEPS i redeg prosiectau sy’n atal ac yn lleihau Digartrefedd Ieuenctid.

Mae YEPS hefyd yn defnyddio’r cyllid grant ychwanegol hwn i redeg prosiectau Iechyd Meddwl. Gweithiodd YEPS gyda sawl partner allanol fel elusennau a sefydliadau rhwng 2019 a dechrau 2020 i gynnal gweithdai ar gyfer pobl ifanc yn RhCT. Dyma ychydig o enghreifftiau o’r gwaith sydd wedi digwydd:

  • Trefnodd YEPS i’r Tîm Hunan-barch ymweld ag Ysgol Gyfun Treorchi, Ysgol Gymunedol Glynrhedyn ac Ysgol Gyfun Cwm Rhondda, i weithio gyda phobl ifanc ar Bryder, Hunan-barch, Hyder a Delwedd y Corff
  • Trefnodd Ysgol Nantgwyn a Chlwb Ieuenctid Hope Chapel Wake-A-Thon i ddangos effeithiau amddifadedd cwsg ar iechyd meddwl tra hefyd yn codi arian at elusen
  • Creodd pobl ifanc o Ysgol Garth Olwg lyfr i siarad â phlant a phobl ifanc am iechyd meddwl trwy gyfrwng Cymraeg gan nad oeddent yn gallu dod o hyd i unrhyw adnoddau iechyd meddwl dwyieithog yn benodol ar gyfer plant
  • Cynhaliodd aelodau ein Fforwm Ieuenctid o bob rhan o RCT hyfforddiant mewn Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl a dechrau cyflwyno gweithdai Iechyd Meddwl i bobl ifanc eraill. Ein Clybiau Ieuenctid; gan gynnwys Clwb Ieuenctid Glynrhedyn, yn cael ymweliad misol gan nyrs CAMHS
  • Trefnodd YEPS i Empire Fighting Chance weithio gyda phobl ifanc wedi’u targedu yn Ysgol Uwchradd Ddraenen Wen i wella lles a gwytnwch
  • Fe wnaeth pobl ifanc yn Cardinal Newman ac Ysgol Gartholwg elwa o sesiwn Ymwybyddiaeth Ofalgar, a gweithio gyda Blue Mind Wellbeing
  • Roedd gan bobl ifanc ar draws Cymoedd Cynon a Chlybiau ysgol / ieuenctid Cynon fynediad i garwsél o ddigwyddiadau dros gyfnod o chwe wythnos lle buont yn gweithio gyda Heads Above the Waves, Empire Fighting Chance Boxing, a Blue Mind Wellbeing

Trwy gydol yr amrywiol cyfnodau cloi mae YEPS a phob un o Is-adran Gwasanaethau Plant RCT wedi cydnabod yr effaith enfawr y mae’r pandemig yn ei chael ac yn ei chael ar iechyd meddwl pobl. Mae staff YEPS wedi bod yn cysylltu â phobl ifanc bregus yn rheolaidd; neu’r rhai sydd wedi gofyn am gefnogaeth neu ddim ond am rywbeth i’w wneud fel nad ydyn nhw wedi diflasu cymaint, trwy gydol y flwyddyn! Mae gan YEPS aelod ymroddedig o staff sy’n cefnogi pobl ifanc sydd â phryderon penodol sy’n gysylltiedig â COVID ynghylch dychwelyd i’r ysgol ac mae ein tîm cynyddol o Swyddogion Iechyd Meddwl a Lles wedi bod yn brysur yn cefnogi pobl ifanc, hyd yn oed yn cyhoeddi blogiau ar WICID.tv i roi gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar reoli eich Iechyd Meddwl ar yr adeg hon. Cynhaliodd ein Swyddogion Ymgysylltu a Dilyniant Ieuenctid sesiynau Llesiant arbennig hefyd yn ystod sesiynau byw wythnosol Instagram ac maent yn parhau i drafod lles a lles bob dydd Iau trwy ein gwasanaeth sgwrsio WICID newydd sbon. Gweiddi arbennig olaf hefyd i’r #GoTeamChallenge a ddaeth â phobl ifanc ynghyd trwy Lockdown on Zoom, dair gwaith yr wythnos, ar gyfer her gorfforol gynyddol anodd – yn gyntaf roedd yn cynnwys adeiladu’n araf hyd at 200 o eistedd-ups ac yna symudodd y tîm ymlaen i sgwatiau – y nododd staff a phobl ifanc eu bod yn gwneud iddynt deimlo cymaint yn well, yn fwy cymhelliant a chadarnhaol trwy gydol Lockdown.

Yn 2021 rydym yn bwriadu parhau i gefnogi a gweithio gyda’n pobl ifanc gymaint â phosibl ac mae sawl gweithgaredd ac ymgyrch gyffrous ar y bwrdd darlunio yr ydym yn gobeithio dweud wrthych amdanynt yn fuan. Mae YEPS bob amser eisiau clywed gan bobl ifanc ar ba weithgareddau, digwyddiadau, teithiau a phrosiectau rydych chi eu heisiau a’r hyn rydych chi’n poeni amdano, ac mae’r Gwneud eich Marc yn un o lawer o ffyrdd y gallwch chi ddweud eich dweud. Felly unwaith eto hoffai YEPS atgoffa pob person ifanc yn RhCT mai’r dyddiad cau i fwrw’ch pleidlais ym mhleidlais Gwneud Eich Marc eleni yw dydd Llun 30ain Tachwedd.

Os oes angen mwy o wybodaeth, cyngor neu gefnogaeth arnoch chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod gydag unrhyw un o’r materion a godwyd yn yr erthygl hon, cysylltwch ag YEPS trwy unrhyw un o’n cyfryngau cymdeithasol neu e-bostiwch YEPS@rctcbc.gov.uk.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl