Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2016 Canllawiau Enwebu

Gwobrau Rhagoriaeth GwaithIeuenctid 2016

Canllawiau Enwebu

Mae Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid yn gyfle i roi ychydig o gydnabyddiaeth i brosiectaugwaith ieuenctid a gweithwyr ieuenctid o bob cwr o Gymru, gan ddathlu eu gwaith rhagorol.

Mae gwaith ieuenctid yn creu amgylchedd y gall pobl ifanc ymlacio ynddo a chael hwyl, gan deimlo?nddiogel a theimlo eu bod yn cael eu cefnogi a?u gwerthfawrogi.Drwy gyfleoedd dysgu heb fod ynffurfiol a chyfleoedd dysgu anffurfiol, mae gwaith ieuenctid yn helpu ac yn herio pobl ifanc i wella?ucyfleoedd mewn bywyd.

Mae Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: Egwyddorion a Dibenion1 yn nodi?r egwyddorion allweddol sy?n sail i waith ieuenctid yng Nghymru. Mae?n rhoi trosolwgo natur gwaith ieuenctid, yn ogystal ??i amcanion, ac yna?r dulliau a ddefnyddir i gyflawni?r amcanion hynny.Mae?r hyn ymae gwaith ieuenctid yn ei ddarparu yn agored i bobl ifanc 11 to 25 oed.

Mae?r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Gwaith Ieuenctid (2012) yn nodi mai prif ddiben gwaith ieuenctid yw:

?    galluogi pobl ifanc i ddatblygu?n gyfannol, gan weithio gyda nhw i hwyluso eu datblygiadpersonol, cymdeithasol ac addysgol, er mwyn eu galluogi i ddatblygu eu llais, eu dylanwad a?ullemewn cymdeithas a gwireddu eu llawn botensial.

?    Mae Strategaeth Gwaith Ieuenctid Genedlaethol Cymru (2014-18)2 yn cydnabod bod gan waith

ieuenctid o safon uchel r?l bwysig i?w chwarae yn y gwaith o gefnogi llawer o bobl ifanc ermwyniddynt gyflawni eu potensial llawn. Mae?r strategaeth yn crybwyll nodweddion sy?n hanfodol ac yn greiddiol i waith ieuenctid.

?    Dylech ystyried yr uchod cyn cyflwyno?ch enwebiad: a yw?r person neu?r prosiect yr ydych yn eienwebu yn cyflawni neu?n hwyluso?r hyn a olygir gan ?waith ieuenctid??

Y Categor?au

Eleni, mae 12 o gategor?au, 9 ar gyfer prosiectau, 2 ar gyfer unigolion ac 1 ar gyfer naill ai prosiect neu unigolyn. Gall pob sefydliad neu fudiad ieuenctid, neu Wasanaeth Ieuenctid Awdurdod Lleol, enwebu hyd at2 brosiect, neu 2 unigolyn, ym mhob categori.

Gwobrau Prosiect Gwaith Ieuenctid

?    Prosiect gwaith ieuenctid rhagorol sy?n hyrwyddo sgiliau cyflogadwyedd.

?    Prosiect gwaith ieuenctid rhagorol sy?n hyrwyddo diwylliannau yngNghymru

?    Prosiect gwaith ieuenctid rhagorol sy?n hyrwyddo iechyd a lles pobl ifanc

?    Prosiect gwaith ieuenctid rhagorol sy?n cefnogi pobl ifanc i ymgymryd ag addysg ffurfiol

?    Prosiect gwaith ieuenctid rhagorol ym maes dinasyddiaeth fyd-eang

?    Prosiect gwaith ieuenctid rhagorol ym maes ym maesy celfyddydau a?r cyfryngau

?    Prosiect gwaith ieuenctid rhagorol sy?n hyrwyddo mentergarwch ac arloesedd

?    Prosiect gwaith ieuenctid rhagorol sy?n hyrwyddo hawliau

?   Prosiect gwaith ieuenctid rhagorol a arweinir gan bobl ifanc

1 Gwaith Ieuenctid yngNghymru: Egwyddorion a Dibenion (CLlLC, 2013) http://www.wlga.gov.uk/cyhoeddiadau-dysgu- gydol-oes-hamdden-a-gwybodaeth/youth-work-in-wales-principles-and-purposes-january-2013

2 http://gov.wales/docs/dcells/publications/140417-national-youth-work-strategy-cy.pdf

Gwobrau i unigolion

?    Gweithiwr Ieuenctid Rhagorol.

?    Cyfraniad Eithriadol i Waith Ieuenctid yng Nghymru ? gall hyn fod yn unrhyw un sydd wedigwneud gwahaniaeth.

Prosiect neu unigolyn sydd wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol

?    Gwobr Gwneud Gwahaniaeth? pobl ifanc fydd yn dyfarnu?r wobr hon

Canllaw gam-wrth-gam i gwblhau?r enwebiad

Dewiswch y ffurflen briodol ar gyfer eich enwebiad, mae yna bedair eleni:

?   un ar gyfer prosiectau gwaith ieuenctid;

?   un ar gyfer y Wobr ?Gweithiwr Ieuenctid Rhagorol?;

?   un ar gyfer y Wobr ?Cyfraniad Eithriadol i Waith Ieuenctid?; a

?   un ar gyfer y Wobr ?Gwneud Gwahaniaeth?.

1.   Atebwch bob cwestiwnar y ffurflen enwebu. Nodir enghreifftiau ar y ffurflen o?r hyn y gallwch ei gynnwys yn eich atebion. Cofiwch, er eichbod chi?n gwybod body prosiect neu?r personyr ydych ynei enwebu?n neud gwaithda, nid yw?r beirniaidyn ymwybodol o hynny, felly ceisiwchnodipopeth y mae angen inni wybod.

2.   Cewch gynnwys fideo un funud o hyd gyda?ch enwebiad i ddweud wrthym pam fod y person neu?r prosiect hwn yn haeddu ennill. Y gobaith yw y caiff y fideos hyn eu dangos yn ystod y noson wobrwyo, ac felly:

?    Ceisiwch eu ffilmio mewn 16:9 sgrin lydan.

?    Ceisiwch eu ffilmio mewn HD, nidSD, achydag ansawdd sain o safon.

?    Ni ddylen nhwgael eu ffilmio ar ff?n symudol na llechen.

?    Dylen nhwfod mewn lliw, nidyn ddu a gwyn.

?    Rhaid i fformat y ffeil fod yn MP4 neuQuickTime (MOV).

 Peidiwch  phoe ni os  na a llw ch chi  dda rparu’ch  ff i lm y n y ff ormat uc hod  ??  cyflwynwch ffilm

 g y da?ch enwebiad ac fe drefnwn ni ffilmio un ar gyfer y noson os bydd yr enwebiad yn llwyddiannus.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl