Gwybodaeth Gwansanaethau dros Nadolig

Sicrhewch gymorth ar frys – Yn yr adran hon fe welwch wybodaeth am sefydliadau y gallwch gysylltu â i gael Cymorth, Cefnogaeth, Cyngor ac Arweiniad mewn argyfwng

Gall tyfu i fyny fod yn llawn heriau ac yn aml mae angen i ni i gyd gael gafael ar gymorth ar unwaith i ddelio â’r materion sy’n effeithio arnom ni. Mae yna ystod o sefydliadau sydd yna i ddarparu cymorth a chefnogaeth frys ar adegau o argyfwng.
Rhestrir isod rai llinellau cymorth a gwefannau lle gall pobl ifanc gael gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ar ble i fynd mewn argyfyngau. Mae yna hefyd linellau cymorth arbenigol sy’n delio â materion penodol e.e. iechyd, tai, cyffuriau, iechyd meddwl, hunan-niweidio, atal hunanladdiad, bwlio a phrofedigaeth.

Gwasanaethau Argyfwng (Heddlu, Tân, Ambiwlans)
Am gymorth brys ar unwaith yn y Deyrnas Unedig.
Ffôn: 999
Digwyddiadau sydd ddim yn achos argyfwng: 101

GIG 111
Lle gall gweithwyr iechyd proffesiynol hyfforddedig roi cyngor a gwybodaeth iechyd i chi 24 awr y dydd.
Ffôn: 111

Cyswllt Argyfwng Digartrefedd RCT
Os ydych chi’n ddigartref neu mewn perygl o gael eich dadfeddiant a ddod yn ddigartref, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â’r Ganolfan Cyngor Tai.
Yn ystod y dydd: 01443 495188
Y tu allan i oriau: 01443 425090

Mae gennym ni yr fideo hwn a all fod o help.

YoungMinds
Mae YoungMinds yn elusen iechyd meddwl ar gyfer plant, pobl ifanc a’u rhieni, gan sicrhau bod pob person ifanc yn gallu cael y gefnogaeth iechyd meddwl sydd ei hangen arnynt.
Gwefan: Find Help With How I’m Feeling | Advice For Young People | YoungMinds
Anfon neges destun: YM i 85258
Yn darparu cymorth testun 24/7 am ddim i bobl ifanc ledled y DU sy’n profi argyfwng iechyd meddwl. Mae pob testun yn cael ei ateb gan wirfoddolwyr hyfforddedig, gyda chefnogaeth goruchwylwyr clinigol profiadol. Gall testunau fod yn anhysbys, ond os yw’r gwirfoddolwr yn credu eich bod mewn perygl uniongyrchol o niwed, gallant rannu eich manylion â phobl a all ddarparu cefnogaeth
Oriau agor: 24/7

Barod
Cefnogaeth ac arweiniad cyfrinachol am ddim i unrhyw un yn Rhondda Cynon Taf sy’n cael ei effeithio gan ddefnydd cyffuriau neu alcohol.
Ffôn: 0300 333 000
Gwefan: barod.cymru
Nodwch bydd Barod ar gau ar y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Llun 27ain Rhagfyr
  • Dydd Mawrth 28ain Rhagfyr
  • Dydd Llun 3ydd Ionawr
    Ar y diwrnodau mae Barod ar gau, gallwch adael neges iddynt trwy yr sgwrs fyw ar eu gwefan, neu gallwch gysylltu â DAN 247, y llinell gymorth gyffuriau ac alcohol genedlaethol, ar 0808 808 2234 neu anfon neges destun at DAN i: 81066.

Meic
Llinell gymorth gwybodaeth, cyngor ac dadleuwriaeth i bobl ifanc. Cofiwch allwch chi cysylltu â Meic trwy tecst, sgwrs fyw neu trwy ffon os ydych chi angen gwybodaeth, cyngor neu cymorth. Mae Meic ar agor pob dydd o 8 y bore tan hanner nôs (hyd yn oed at Nadolig ac pob penwythnos!)

Ffoniwch: 080880 23456 – am ddim o ffonau symudol. Ni fydd yn ymddangos ar eich bill.
Tecst: 84001 – yn rhad ac am ddim!
Gwefan: www.meiccymru.org

Childline
Mae Childline yma i helpu unrhyw un o dan 19 oed yn y DU gydag unrhyw fater mae nhw’n mynd drwyddo. P’un a yw’n rhywbeth mawr neu fach, mae Childline yn rhad ac am ddim, yn gyfrinachol ac ar gael unrhyw bryd, ddydd neu nôs.
Ffôn: 0800 1111
Gwefan: childline.org.uk

Camfanteisio ar Blant a Diogelu Ar-lein (CEOP)
Mae CEOP yma i gadw plant a phobl ifanc yn ddiogel rhag cam-drin rhywiol a meithrin perthynas amhriodol ar-lein.
Twitter @CEOPUK
Facebook @clickceop

Papyrus
Atal hunanladdiad. Os nad ydych chi neu berson ifanc rydych chi’n ei adnabod yn ymdopi â bywyd, am gyngor atal cyfrinachol am ddim cysylltwch â:
Ffôn: 0800 068 4141
E-bost: [email protected] –uk.org

Kooth.com
Lle diogel, dienw am ddim i bobl ifanc ddod o hyd i gefnogaeth a chwnsela ar-lein. Mae yna offer a nodweddion i’ch cefnogi os ydych chi’n chwilio am gyngor neu os nad ydych chi’n teimlo’n wych.
Darllen / ysgrifennu erthyglau, logio’ch tymer ac mae ganddyn nhw Kooth Chat & Messenger.

Peidiwch â dioddef mewn distawrwydd, ceisiwch help os oes angen cefnogaeth arnoch. Nid ydych chi ar eich pen eich hun mae yna sefydliadau allan yna all eich helpu. Byddwn yn ôl ar 04/01, Nadolig Llawen!

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl