Gŵyl Galluogi Merched 5×60

Gŵyl Galluogi Merched 5×60

Mae sicrhau bod merched yn cymryd rhan mewnchwaraeon, a bod chwaraeon yn rhoi’r grym iddyn nhw, yn un o brifflaenoriaethau carfan 5×60 Rhondda Cynon Taf. A ninnau’n garfan o athletwyrymrwymedig, rydyn ni’n hollol ymwybodol o sut mae chwaraeon wedi bod o fudd ini, a’n helpu ni i ddatblygu i fod yr unigolyn rydyn ni heddiw. Rydyn ni, aninnau’n garfan, o’r farn y gall chwaraeon roi’r gallu i fenywod ifainc, ganarwain at ddyheadau gwell a’u cynorthwyo nhw i gyflawni y tu hwnt i’wdisgwyliadau. Mae ein hamcanion yn glir iawn; rhoi’r grym i fenywod ifainc drwychwaraeon a hybu agweddau cadarnhaol tuag at chwaraeon a gweithgareddaucorfforol er mwyn cynyddu nifer y merched sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon agwella ffordd o fyw menywod ifainc RhCT.

Er bod ein hamcanion yn glir, maen nhw’nanodd eu cyflawni. Wyneba menywod ifainc heddiw bwysau, straen ac ansicrwydd.Mae’r cyfryngau yn defnyddio lluniau o fodelau a phobl o’r byd ffasiwn sy’nannog ffordd o fyw afiachus a safonau sy’n amhosib eu cyrraedd. Maen nhw’ngwneud hyn drwy orddefnyddio rhaglen Photoshop ac addasu’r lluniau’nbroffesiynol. Roedd y garfan 5×60 eisiau newid hyn a hybu bywyd iachus, sy’ncynnwys cadw’n heini a chymdeithasu drwy chwaraeon. Felly, penderfynon nhw gynnalachlysur yn arbennig ar gyfer menywod ifainc yn RhCT. Enw’r achlysur oedd”Gŵyl Galluogi Merched 5×60″. Cafodd fenywod ifainc o bob twll achornel o RCT gyfle i gymryd rhan mewn chwaraeon a chadw’n heini mewnamgylchedd diogel. Cawson nhw gyfle hefyd i gwrdd ag athletwyr benywaiddysbrydoledig a dysgu sut y gall bywyd iach a heini gynyddu hunan-hyder a’uhelpu nhw i gwrdd â ffrindiau newydd ac ehangu rhwydweithiau cymdeithasol.

Roedd yr achlysur, a gafodd ei gynnal ynYsgol Gyfun y Pant, wedi rhoi’r cyfle i’r menywod ifainc roi cynnig aramrywiaeth o weithgareddau chwaraeon gwahanol, o bêl-droed a rygbi i Zumba adawnsio stryd. Drwy gysylltiadau cryf â’r sefydliad Us Girls, cwmni dawnsCreazione, Undeb Rygbi Cymru (URC), L’Oreal a Llysgenhadon Ifainc RhCT, roeddenni’n gallu darparu llwyfan i fenywod ifainc gael dweud eu dweud am chwaraeon abeth ellir ei wneud i annog rhagor o bobl i gadw’n heini.

Roedd yr achlysur yn llwyddiant mawr, ganddenu menywod ifainc o gefndiroedd amrywiol, sydd â galluoedd gwahanol. Roeddyr adborth i swyddogion 5×60 a phartneriaid yn gadarnhaol. Derbynion ni nifer osylwadau arbennig o dda er mwyn gwella ymgysylltiad a chyfranogiad yn RhCT.

Mae rhoi’r grym i fenywod, cydraddoldeb ymmaes chwaraeon a gwella cyfranogiad menywod yn sail i etifeddiaeth carfan 5x60Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf. 

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl