Merthyr Yn Rocio!

English version

Ar 3ydd Medi 2011, roeddwn i’n ddigon ffodus i fynychu Merthyr Rock gyda BethantheBarmy a CLIC. Am tua 9:30 y bore disgwyliais du allan i’m nghartref i gael fy nghodi yn barod i fynd i’r ?yl. Cymerodd ychydig yn hirach nag yr oeddwn wedi meddwl ond ta waeth. Roeddem yn dal y ceir i fyny yn fy stryd – fel yr wyt ti – er mwyn trefnu’r seti allan fel bod Cindy o CLIC yn gallu cael i’r cefn er mwyn i fi gael eistedd yn y tu blaen. Fe geisiom frysio gan fod y gyrwyr diamynedd yn eistedd yn eu ceir yn syllu arnom (nid oedd angen i ti wybod hynny ond o taw! Stori fi yw hwn ac fe af fewn i fanylder os dwi eisiau!). Ar l hyn i gyd aethom i d? Bethan i godi hi cyn mynd yn ein blaen i’r ?yl.

Unwaith cyrhaeddom daethom o hyd i rywle i barcio, cawsom bas i fynd i mewn gan ein bod yn gweithio i’r ?yl. Yna aethom i chwilio am ein stondin. Ni allem ddod o hyd iddo i gychwyn gan nad oedd yn stondin go iawn, ond yn fwrdd efo baner fawr yn dweud “CLICarlein” ac ati. Roeddwn yn eiddigeddus o bobl eraill oedd yno efo pabell; roeddent efo cysgod rhag iddi fwrw. Ddim yn deg! Roedd Bethan yn oer iawn felly cynigodd Cindy grysau-t CLIC i ni, a rhoesom ni nhw ymlaen yn ddiolchgar iawn ond roedd pawb dal yn oer, heblaw amdanaf i: roeddwn wedi bod yn gwisgo hwdi trwchus roedd mam wedi gwneud i mi wisgo a nawr roedd gen i ddau grys-t. Penderfynom fynd draw am babell y wasg (neu fel roedd Bethan yn ei alw “Pabell Ddigalon” gan ei fod yn fach iawn!), a logio ar Facebook Wicid er mwyn diweddaru chi bobl hyfryd cyn mynd draw i gael ychydig o luniaeth a chael golwg ar bwy oedd yn perfformio yn ystod y dydd. Penderfynom ein bod eisiau cyfweld Eric Unseen gan mai nhw oedd enillwyr Brwydr y Bandiau CLIC a Merthyr Rock 2011 ac i ddweud y gwir, maen nhw’n wych. Ar l gosod ein stondin, aeth Bethan a finnau i edrych ar rai o’r stondinau eraill cyn i’r ?yl gychwyn ac yna rhoi ychydig o CLICzines a phethau am ddim i’r dorf oedd yn hel. Mae’n ymddangos fod y bobl ifanc wedi hoffi’r pethau am ddim yn fwy na’r CLICzines, ond nid yw’n bosib plesio pawb, nac yw? Ond roedd yna dipyn o bobl frwdfrydig oedd yn hapus i fynd a rhai, felly mae hynny yn dda.

Ddim yn hir wedyn, daeth Eric Unseen i’r prif lwyfan a pherfformio; heb amheuaeth nhw oedd fy mherfformiad gorau i o’r diwrnod cyfan. Perfformiwyd caneuon o’u CD ac roedd y gynulleidfa yn hoff ohonynt. Ar l y perfformiad, aethom tuag at gefn y llwyfan i’w cyfweld. Nid oedd posib cael lle distaw tu l i’r llwyfan felly penderfynom gyfweld nhw o dan goeden! Roedd y cyfweliad yn grt ac roedd yr hogiau yn gyfeillgar iawn, cawsom CD’s a crysau-t am ddim hyd yn oed (rhoddais un fi ymlaen o dan yr un CLIC felly nawr roeddwn yn gwisgo tri crys-t. Yn sicr ni allwn gwyno am yr oerni!), roeddent yn hawl iawn! Ar l y cyfweliad dosbarthwyd mwy o bethau am ddim a CLICzines a gwylio ychydig mwy o berfformiadau fel Broken Vinyl Club a Richard Kinsey, ac roedd pawb yn grt.

Tuag at ddiwedd y prynhawn cychwynnodd fwrw, siom fawr. Yn l pob sn dyna ydy “tywydd g?yl” ond dwi ddim yn gweld pam fod hyn yn cael ei gysidro’n beth da. Yn wlyb socian aethom drosodd i stondin sesiwn tynnu lluniau lle gawsom dynnu cwpl o luniau (am ddim!) a chefais hyd yn oed dynnu rhai o Cat a Bethan fy hun! Roedd hyn yn hanner awr grt, heblaw am pan gychwynnodd y glaw dasgu oddi ar y babell ar ein pennau. Pan ddywedais fy mod eisiau cawod nid dyma’n union oedd ar fy meddwl! Penderfynom fynd yn l draw am swyddfa’r wasg am y tro diwethaf cyn cael panad o de, un losgodd tu mewn i’m ngheg, a mynd tuag at adref.

Ar y cyfan, roedd hwn yn ddiwrnod grt, er y tywydd. Mwynheais yn fawr a byddwn wrth fy modd mynd eto flwyddyn nesaf! Hoffwn ddweud diolch i CLIC a Wicid am fynd a fi i’r ?yl ac i Eric Unseen am adael i ni gyfweld nhw.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl