My swimming life

<?xml:namespace prefix =” o” ns =” “urn:schemas-microsoft-com:office:office”” />

Cefais I fy eni ar y 6ed o Orffenaf 1996, Pan cefais I fy eni mi oeddwn I yn hir iawn ac pan welodd fy fam-gu fi mi dwedodd hi “ Shes’s going to be an athlete one day” ac mi oedd hi yn agos iawn. Dechreuodd e gyda fy ffrind yn ysgol gynradd, dwedodd hi “ Dylech chi dod I clwb nofio pob dydd Llun”. Felly gofynnais I cyniatad oddi wrth fy fam ac mi rhoddodd I mi. Diwrnod nesaf gofynnais I fy ffrind ( <?xml:namespace prefix =” st1″ ns =” “urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags”” />Frances) pa amser mae’n dechrau? a pa amser mae;n gorffen? Mi ddweddodd hi mae’n dechrau am 7 ac yn gorffen am 8:30y.n ar ol ysgol pob nos llun am y gwyliau. Mi oeddwn I yn 11 ar y pryd yn blwyddyn 7. Cyn hynny mi oedd fy tad yn cymrud fi nofio pob nos mercher ac dysgodd ef technegau bach I fi e.e. Cadw fy bysedd ar gau pan ydw I’n nofio I fynd yn gyflymach.

Fy sesiwn gyntaf mi cwrddais I David (Dave) sydd yn arweinydd nofio, Wnes I egwydd ei law ac gofynnod ef “ Nofio I ganol y pwll yn gyflum” cafodd Dave sioc I weld faint mor gyflum nofiais. Yn y pwll mae 3 ln, un ar gyfer dechreuwyr, un ar gyfer y canolwyr ac un ar gyfer y nofwyr profiadol. Oherwydd mi oeddwn I yn newydd, dechreuais I yn y ln canolig. O fewn 4 mis symudodd Dave fi ifynnu I’r ln profiadol. Roeddwn I yn nerfus iawn oherwydd mae Dave yn dygu y nofwyr profiadol ac mae on strict ond mae on deg. 8 mis wedyn mi oeddwn I y nofiwr cyflymach yn y grwp. Ar diwedd pob blwyddyn mae yna gala nofio ac rydw I wedi rhoi fy enw lawr I cymrud rhan yn nofio yn eich blaen, yn ol strc, strc y fron ac strc pili pala. Allan or 4 cefais I 3 medal aur ac 1 arian, cefais ir arian am y strc pili pala oherwydd dwi heb perffeithio eto. Cafodd Dave sioc enfawr oherwydd mi oedd o’n gala gyntaf I fi cymrud rhan. Cefais I gwn o glust I glust ar y ffordd adref. Un prynhawn tua 6 mis wedyn cafodd Dave sgwrs gyda fy fam unglun a symud clwb oherwydd mi oeddwn I mor dda. Felly cefais cyfweliad gyda clwb lawr yn Caerffili ac mi oedd hynny’n cymleth. Mi oedd y cyfweliad yn cynnwys nofio gyda pawb arall ac hefyd darllen y bwrdd gwyn fel mae nhw yn y gemau olympaidd. I dweud y gwir dwi dal ddim yn deall popeth felly dwi’n dilyn pawb arall yn y grwp. Ar diwedd y cyfweliad doeddwn I ddim yn gwybod y canlyniadau ond mi oedd Dave acfy fam yn, Ond doedd fy fam ddim eisiau dweud tan bod ni yn y t?.

Cyrhaeddom ni adrref ac agorais I’r drws gegin ac mi oedd balwnau yn dweud llongyfarchiadau. Wnes I crio, cwympais ir llawr a crio fel babi bach, dagrau hapus on ni’n crio oherwydd on I mor hapus. Y dydd Llun wedyn mi oedd on amser dweudd hwyl fawr wrth pawb, mi oedd on anodd iawn, Mi oedd Dave yn lleni ifynnu gyda dagrau. Mi oeddwn I mor diolchgar ac mi cafom ni ‘Fun night’ ac taflodd y bechgyn Dave yn y pwll.  

Dechreuais nofio gyda clwb Caerffili ac mae’r hyfforddiant nawr ar nos llun, Mercher ac hefyd nos Wener. Ffeindiais I’r wythnos gyntaf yn anodd ond wrth ir wythnosau mynd ymlaen dwi’n ffeindio nhw’n haws, dwi’n dechrau deall y ffordd ac hefyd yn gweud ffrindiau newydd. Yn caerffili mae ganddyn 3 tm A, B a C, tm A yw’r nofwyr proffesiynnol, tm B yw’r conlwyr a tm C yw’r dechreuwyr. Allan o 4 ras, o fewn mis symudom nhw fi ifynnu un ac ofewn 4 mis symydom nhw fi ifynnu ir ras

uwch, Mi gafodd pawb sioc I weld faint o dilyniant wnes I o fewn 4 mis.

Mae yna pobl yn y clwb sydd wedi fod yn yr un ras am oleuaf 2 flwyddyn. Wedyn ni arosais yn tm C am 8 mis wedyn symudais ifynnu I tm B. Un diwrnod pan oeddwn I mewn rs mi oedd dyn o nofio Cymru yn gwylio fi ond doeddwn I ddim yn ymwybodol o hyn, roeddwn I’n meddwl just ddyn or swyddfa oedd o ac mi oedd o’n siarad gyda fy hyfforddwyr Adrian, Peter a Sian.

Pan rydw I yn y pwll dydw I ddim yn hoffi siarad yn ystod fy hyfforddiant, dwi moen just canolbwyntio ddim fel rhai eraill. Ar ol ir ddyn siarad gyda fy hyfforddwyr mi oedd on siarad I fy fam, heb iddi gofyn cyniatad fi mi oedd hi di cytuno I fi nofio dros cymru. Doeddwn I ddim yn ymwybodol o hynny tan bo llythyr yn dod ir ty yn dweud llongyfarchiadau ti di gael dy dderbyn gan nofio cymru. Doeddwn I ddim yn gallu credo o, mi oedd mam yn ffonio’I ffrindau ar teulu I gyd I dweud wrth pawb. Darllenais I’r llythyr tro ar ol tro ar l tro I sicrhau beth oeddwn I’n darllen yn gywir.

Oeddwn I gyda caeffili am dau flwyddyn ac nawr dwi wedi cael fy ddewis I nofio dros Cymru. Gorffenais I’r pythefnos o hyfforddiant oedd ar ol ac eto nol yn dweud hwyl wrth fy ffrindiau. Criais eto ond criais I ddim dros fy hyfforddwyr oherwydd doeddyn nhw ddim yn hoffi fi.Felli rhoddais I cwts iddyn nhw ac agael ar ol ir session orffen.

Ar y dydd llun wedyni mi oedd sesiwn hyfforddiant gyntaf fi gyda nofio Cymru, Mi oedd pili pala yn fy mhol ac on I’n nerfus iawn ond ar yr un pryd mi oeddwn I’n cyffroes hefyd.

Amser mynd adref or ysgol ac cerddais I fewn ir ty ac mi oedd arogl yn dod or gegin,Mae gen I pasta sy’n llawn carbonhidradau ( egni am nofio) Ar ol fy bwyd es I pacio fy mhag gyda 2 tywel, goggles, het ddwr ac gwisg nofio hefyd mae angen bag gwlyb sy’n cynnwys ffins, bachgen tynnu ac arnofydd. Mae’n rhaid I ni gadael y ty awr n gynharach oherwydd mae’r traffic yn brysur iawn.

Mae’r pwll nofio Cymru wedi gael ei sefydlu yng nghaerdydd ac mae o’n 50 metr hyd sef yn enfawr, dwi byth wedi nofio yn pwll mor fawr, Mi oeddwn I’n ffeindio’n anodd yn y dechrau ond fel mae amser yn mynd ymlaen dwi’n ffeindio’n haws. Ar ol cwpwl o misoedd ffeindiais I fy hun yn yr un sefyllfa a pawb arall, wedi setlo I mewn.

Un dydd death fy hyfforddwr lan ato ac gofyn os oedd on bosib cwrdd yn pwll Aberdare yn gynnar un bore, felly oedd rhaid I mi codi ifynnu am 4 or gloch yn y borer I fod yn y pwll erbyn 4:30. Cwmpodd fy ceg lawr ir llawr, dwi erioed wedi codi mor gynnar, Mi oeddwn I wedi blino’n amlwg.

1 flwyddyn wedyni ac dwi wedi cwblhau 25 cystadleuaeth ac yn ennill 19 aur, 4 arian ac 2 efydd. Mi oedd tryouts am yr Olympics ac rhoddodd Dale (fy hyfforddwr) fy enw I lawr I trio. Mi oedd 8 dydd gyda fi I gael yr amser uwch, Osn oedd amser fi dros yr amser mi fydd siams I mi cystadlu yn yr Olympics. Mi oedd fy ngheulu I gyd yn llongyfarch fi. Yn ystod un or 8 dydd tryouts mi oedd arholiad TGAU gyda fi felly mi oedd rhaid I Dale ffonio tutor cymraeg.

Doeddwn I ddim yr unig un ac oedd yn y tryout, mi oedd 3 ohonyn ni. Doedd Dale ddim yn meddwl bod on syniad da I nig yd gwneud y tryouts gydan gilydd felly mi oeddwn ni yn nofio un ar y tro ond pan oedd un yn y pwll mui oedd y gweddill lan loft mewn gwers yn y gym.

Yr wyth diwrnod, mi oedd fy amser diwrnod 1 yn wych ac amser diwrnod 2 hyn yn oed yn well. Yn anffodus mi oedd amser diwrnod 3 wedi mynd lawr ychydig ond ar diwrnod 4 mi oedd on uwch na diwrnod 2 ac yn well et oar diwrnod 5. Diwrnod 6 yn uwch to a dydd 7 yn aros ar yr un amser. Diwrnod wyth edrychais ar y stopwats ac mi oeddwn I wedi wneud o, Dwi off ir gemau Olympaidd ond edrychais ar y taflen, Methais ir target allan o 1.4 eiliad. Cwmpais ir llawr ac dechrau llefan fel babi bach, Cododd Dale fi or llawr ac aethom ni ir ystafell newid I gale sgwrs. Doeddwn I ddim yn gallu siarad, mi oeddwn I’n llefan gormod. Mi rhoddod Dale cwts I mi a siglo fi nol ac ymlaen fel mama i baban mewn crud.

Ar y ffordd gartref mi oedd pawb yn cysglud ac wedi cwtsio ifynnu, yn anffodus aeth neb mewn ir gemau olympaidd.

Ar y 15ed o Gorffennaf mi oedd cystadleuath yn erbyn gwledydd y byd, mi oeddwn yn cystadly yn erbyn China, Ffrainc, Yr Almaen, Yr Eidal, Spain, America a lloegr yn y sprint pili pala 200 metr. Ennillais ir cystadleuaeth ond doeddwn I ddim yn ymwybodol o hyn nes bod fi yn troi o gwmpas ac edrych ar y sgrin sydd yn gael llun o fi arno, Rhedais allan or pwll ifynnu at Dale a neidio mewn iw freichiau. Byddwn I byth yn anghofio’r dirnod hynny.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl