NadoCLIC #12

English version

Croeso i ffenestr #12 o’r Calendr Adfent NadoCLIC! Os hoffet ffenestr dy hun i ddangos dy stwff Nadolig (neu dylai hynny fod yn stwffin!!!) a chael cyfle i ennill Nintendo 3DS yna e-bostia sam@cliconline.org.uk cyn gynted phosib.

Felly, 13 diwrnod i fynd? Wyt ti yn gwlychu dy hun mewn cyffro eto?

Dwi am ddod allan yn syth a’i ddweud: Dwi’n caru’r Nadolig. Na, wir, dwi wrth fy modd gydag ef. Dwi wedi bod yn disgwyl ers tuag Ionawr 5ed iddo ddod o gwmpas eto, ac unwaith mae wedi pasio, byddaf yn fwy cyffrous am un flwyddyn nesaf. Nadolig ydy’r un amser o’r flwyddyn lle gallaf gael gwared fy enw fel ‘Buwch Sinigaidd’ (teitl gafodd ei roi gan ToriaBeth wyddost di?), ac yn gloddesta yn ysbryd y tymor.

Ai’r lliwiau prydferth i gyd ydyw? Y nosweithiau clyd a’r ffilmiau cawslyd? Y caneuon Nadolig sydd i’w clywed ymhob siop o’r adeg mae’r addurniadau Calan Gaeaf yn cael eu lluchio yn ddiseremoni i’r atig? Dwi ddim yn gwybod. I mi, Nadolig ydy’r digwyddiad blynyddol cyson lle gallaf adlewyrchu ar faint sydd wedi newid dros y blynyddoedd. Gyda phob traddodiad mae llond llaw o gofion, ac mae cofio nhw yn gwneud i mi deimlo yn fwy cynnes tu mewn na’r ddiod Vimto poeth dwi’n yfed ar l diwrnod hir o fod yn llawen.

Iawn, roedd hwnna yn gawslyd braidd. Ond hei, mae’n Nadolig! Os nad allaf fod yn gawslyd nawr yna pa bryd fedri di? Ti’n gwybod beth maen nhw’n ddweud – “in for a penny, in for a pound”

Mae Nadolig yn ymwneud gyda thraddodiad yma yng nghartref y Barmy. Yn bersonol dwi’n ff?l amdano, ac felly dwi’n atgyfnerthu ef. Nid wyf yn malio beth arall sydd wedi digwydd yn y flwyddyn, gan fydd ein coeden Nadolig ni i fyny ac wedi’i oleuo ar ddydd Gwener gyntaf mis Rhagfyr. Bydd siocled fy nghalendr Adfent yn cael ei gyhoeddi dros fy mhyrth cymdeithasol, bydd y bwrdd coffi yn drymlwythog gyda Quality Street a byddaf i bob tro, yn ddi-ffael, yn deffro cyn 5 o’r gloch bob bore Nadolig.

Mae’r  pethau sylfaenol hyn wedi cael eu mewnosod ynddon ni ers bob Noswyl Nadolig gallaf gofio. Bydd y Barmys yn wastad i’w gweld, creda neu beidio, yng ngwasanaeth eglwys nos, yn canu am y bugeiliaid yn golchi sanau ar y bryniau. Byddwn yna yn chwilio am loches yn y t? tafarn lleol lle bydd y rhai sydd yn ddigon hen yn cael diod fach cyn i ni hercian tuag adref ac i’n gwlu, ein sanau yn hongian yn beryglus ar ddrws ein llofft.

Adegau fel hyn sydd yn gwneud i ni garu’r Nadolig. Y cyffro o’r hysbyseb Coca-cola, gwrando ar The Pogues yn canu am ‘scumbags’ a ‘maggots’, yn gwylio rhyw fath o argyfwng o’r math Eastenders ar y teledu ac yn diolch i dduw nad yw’n teulu ni mor ddrwg hynny. Mae’n bwyta nes rydym yn byrstio ac yn partio nes i’n ffrogiau cael eu dinistrio, cyn eistedd o flaen ffilm fwydlyd rydym wedi’i weld miloedd o weithiau a disgyn i gysgu gyda het bapur simsan ar ein pen.

Gallet ddychmygu’r olygfa gallet? Mae Nadolig yn beth mawr. Mae wedi bod yn beth mawr erioed. Bydd yn parhau i fod yn beth mawr. Ond clywch! Beth ydy hwn dwi’n clywed? Na, nid angel yn canu am faban brenin newydd. Y cwestiwn gwaelodol ydy; PAM fod y Nadolig mor bwysig i ni?

Wel, peidiwch phoeni fy anwylon. Dwi’n credu fy mod i wedi dod ar draws yr ateb. Er crefydd, diwylliant a magwraeth, mae Nadolig yn rhoi un neges glir allan: Ewyllys Da i Bawb. Os wyt ti’n credu mewn baban Meseia yn cael ei eni mewn stabl neu beidio, nid all gwadu ei fod yn dod ar gorau allan ohonom. Ar adeg yma’r flwyddyn, er pa mor ddrud ydyw, ti’n llawer mwy tebygol o roi dy arian poced i’r dyn sydd heb gartref i fynd iddo. Ar adeg yma’r flwyddyn, mae dy feddyliau yn troi at y rhai fydd ddim yn cael Nadolig Llawen, ond byddent yn chwilio am fwyd neu’n ymladd salwch. Rydym yn credu fod pawb yn haeddu o leiaf un diwrnod y flwyddyn i edrych ymlaen ato, ac mae pawb yn haeddu cael dathlu hwyl tymor y Nadolig.

Nawr, mewn gwir ysbryd y Nadolig, byddaf yn gadael ti gydag ychydig o fy noethineb. Nadolig ydy’r unig esgus dilys gei di erioed i gymryd amser allan a’i dreulio gyda’r bobl ti’n caru. Paratoa tuag ato yn fuan fel dy fod yn gallu cymryd y seibiant ti’n llawn haeddu, treulia ef o flaen tn yn gwneud dim gyda chwpan o rywbeth cynnes. Cer allan o dy ffordd i wneud rhywbeth na fyddet yn ei wneud yn arferol i helpu dy gyd-ddyn – ti byth yn gwybod, efallai byddet yn mwynhau’r profiad. Os ti ddim yn dathlu’r ?yl, yna mwynha’r gwyliau! Os wyt ti’n gefnogwyr o Dduw neu beidio ti dal yn llawn haeddu cael Nadolig llawen, felly eistedda i lawr o flaen rhaglen Nadolig arbennig a bod yn fochyn gyda’r bwyd. Dim ond unwaith y flwyddyn mae’n dod, felly mwynha tra gallet.

Nadolig Llawen bawb.

O, a pls mwynha’r llun o fy nghath yn tisian o dan  y goeden Nadolig.

Calendr Adfent NadoCLIC

Wyt ti’n ysgrifennydd, ffotograffydd, gwneuthurwr ffilm, darlunydd, DJ, cerddwr, animeiddiwr, blogiwr, bardd neu’n greadigol yn gyffredinol sydd efo rhywbeth i ddweud am y Nadolig? Wel, e-bostia dan@cliconline.co.uk i gael cyfle i gael ffenestr NadoCLIC dy hun nawr a chyfle i ennill Nintendo 3DS!

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl