NIFER Y PLANT YSGOL YNG NGHYMRU SYDD WEDI GWIRIONI AR CHWARAEON

NIFER Y PLANT YSGOL YNGNGHYMRU SYDD WEDI GWIRIONI AR CHWARAEON                                        

Wrth i  bêldroed a rygbi Cymru wneud eu marc ar lwyfan y byd, mae ymchwil newydd ganChwaraeon Cymru yn rhoi rheswm arall i Gymru ddathlu, gan fod mwy o blant nagerioed o’r blaen yn cymryd rhan mewn chwaraeon yn rheolaidd.

Mae bron i hanner plant Cymru (48%) yn cymryd rhan mewn chwaraeondeirgwaith neu fwy yr wythnos yn ôl y trydydd Arolwg ar Chwaraeon Ysgolswyddogol*, a lansiwyd heddiw gan Chwaraeon Cymru.

Mae’r ffigurau newydd, sy’n rhan o arolwg ar fwy na 116,000 o blant ysgolCymru, gan ei wneud yr arolwg mwyaf ar blant i’w gynnal yn y DU hyd yma, yndangos cynnydd mewn cymryd rhan mewn chwaraeon yn gyffredinol, gyda chynnyddsylweddol wedi’i gofnodi ar gyfer y disgyblion hynny sy’n llai tebygol o fodwedi gwirioni ar chwaraeon. Datgelodd yr arolwg y canlynol:

·        Maenifer y disgyblion sydd wedi gwirioni ar chwaraeon wedi cynyddu o 40% yn 2013 i48% yn 2015 – sy’n ddigon o blant i lenwi Stadiwm y Mileniwm ddwywaith   

·        Dywedirbod mwy na hanner y bechgyn (52%) wedi gwirioni ar chwaraeon, cynnydd o 44% yn2013, gan fynd â hwy’n uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol

·        Er nad yw eu canran mor uchel â’u cyfoedion gwrywaidd, mae nifer y merchedsydd wedi gwirioni ar chwaraeon wedi cynyddu o ychydig dros draean (36%) i broni un o bob dwy (44%) ac

·        Mae nifer y merched sy’n dweud eu bod yn mwynhau cymryd rhan mewn chwaraeonac yn teimlo’n fwy hyderus yn llawer uwch nag yn 2013

·        Mae 40%o ddisgyblion sydd ag anabledd wedi gwirioni, cynnydd o ychydig dan draean (31%)

·        Mae plant Du Prydeinig a’r rhai o dras gymysg yn llawer mwy tebygol o fodwedi gwirioni ar chwaraeon na’r cyfartaledd cenedlaethol, gyda 53% o blant DuPrydeinig a 52% o dras gymysg wedi gwirioni – cynnydd o 15% ac 11% ar ffigurau2013 (37% a 41%)

·        Mae mwy o siaradwyr Cymraeg (53%) na siaradwyr di- Gymraeg (42%) yn debygolo fod wedi gwirioni ar chwaraeon.

Yn falch iawn gyda’r canlyniadau, dywedodd Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru,Sarah Powell: “Mae hwn yn gyflawniad aruthrol, nid yn unig i ni, ond i’rpartneriaid niferus sydd wedi ein helpu ni i gyflawni hyn. ’Fydden ni ddim wedigallu gwneud hyn hebddyn nhw. Mae’r ffigurau yma’n ganlyniad 10 mlynedd ofuddsoddi bwriadol a systematig sydd wedi sicrhau ein bod ni wedi cynnal y twfac yn parhau i wneud hynny. Doedd dim atebion sydyn ond diolch i fuddsoddiadsylweddol yn ystod y degawd diwethaf, rydyn ni wedi llwyddo i gynyddu nifer yrhai sydd wedi gwirioni ar chwaraeon o ddim ond 27% yn 2011 i 40% yn 2013 anawr 48%. Mae hynny’n bron iddwbl canran 2011.

“Nawr yw’ramser i adeiladu ar y llwyddiant yma a dal ati i fuddsoddi. Rydyn ni’n gwybod bod pwysauar arian cyhoeddus ond mae chwaraeon yn cynnig llawer mwy i ni na dim ond cyflei ennill medalau yn y dyfodol. Mae’n cynnig cyfle i gael dylanwad mawr arordewdra ymhlith plant a gwella iechyd a lles pobl ifanc. Mae hefyd yn gyfle ini wella disgwyliad oes mewn cenhedlaeth y mae disgwyl iddi, ar hyn o bryd,farw’n iau na’i rhieni. Mae’n glir ein bod ni wedi datblygu fformiwlalwyddiannus i gynyddu’r cymryd rhan, ond mae mwy i’w wneud os ydyn ni amgyrraedd y nod o 75% wedi gwirioni erbyn 2026.”

Mae tystiolaeth yn dangos bod gallu, hyder a mwynhad plentyn yn sail yn amli fod wedi gwirioni ar chwaraeon. Mae’r rhain i gyd yn elfennau o’r rhaglenarloesol sydd wedi cael cyllid o £1.6m gan Lywodraeth Cymru, y RhaglenLlythrennedd Corfforol i Ysgolion, sydd wedi’i datblygu gan ChwaraeonCymru. Yn ystod ei chyfnod peilot, mae’r rhaglen wedi profi bod gwellacymhelliant a hyder i gymryd rhan mewn chwaraeon yn allweddol i gael plant iwirioni. Hefyd, mae rhoi llais i ddisgyblion a gwrando ar eu syniadau ynbwysig, a gwneud sesiynau’n hwyliog a chynnal diddordeb plant. Mae’r ffiguraunewydd yn dangos bod plant:

  • 2 waith yn fwy tebygol o fod wedi gwirioni ar chwaraeon os ydynt yn hyderus
  • 5 gwaith yn fwy tebygol o fod wedi gwirioni ar chwaraeon os ydynt yn mwynhau chwaraeon allgyrsiol
  • 9 gwaith yn fwy tebygol o fod wedi gwirioni ar chwaraeon os yw eu syniadau’n cael sylw

Er bod mwy o gymryd rhan yn gyffredinol, mae rhai bylchau o hyd – ynbenodol, mae’r bwlch rhwng cyfranogiad y merched a’r bechgyn yn parhau’n wythpwynt canran o wahaniaeth o gymharu â ffigur 2013.  Hefyd mae nifer y rhai sydd ag anabledd acsydd wedi gwirioni ar chwaraeon dal yn is na’r cyfartaledd cenedlaethol, ahefyd y disgyblion o rai cymunedau o leiafrifoedd ethnig. Ac mae’r rhai oardaloedd difreintiedig Cymru’n dal i gael trafferth cyrraedd y cyfartaleddcenedlaethol.

Dywedodd Sarah Powell wedyn: “Mae gan chwaraeon a gweithgarwch corfforolallu unigryw a chlir i helpu pob plentyn i gyrraedd ei botensial. A phogynharaf rydyn ni’n eu denu, y gorau yw’r canlyniadau. Disgyblion ein hysgolionni heddiw yw Gareth Bales a Sam Warburtons ac Non Standfords a Jade Jones ydyfodol. Ond nhw hefyd fydd ein hathrawon ni, ein meddygon, ein nyrsys a’n poblfusnes ni, a Gweinidogion y dyfodol.

“Rhaid i ni weithio ar draws y sector yn awr i ddod â chydweithwyr y bydchwaraeon, addysg ac iechyd at ei gilydd i ganfod atebion sy’n diwalluanghenion y rhai sy’n teimlo nad oes lle iddyn nhw mewn chwaraeon, gan ein bodni’n credu’n gryf bod gan chwaraeon rywbeth i’w gynnig i bawb. Rydyn ni wedidangos ei fod yn gallu uno cymunedau a goresgyn rhwystrau.

“Mae plant nawgwaith yn fwy tebygol o fod wedi gwirioni ar chwaraeon os oes rhywun yn gwrandoar eu syniadau. Felly gadewch i ni wrando ar bopeth y mae plant Cymru wedi’iddweud wrthym ni eleni a gwneud rhywbeth cadarnhaol gyda hynny.”

Wrth gyflwyno sylwadau ar y canlyniadau,dywedodd y Dirprwy Weinidog ar gyfer Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, KenSkates: “Mae’n galonogol gweld cynnydd arall eto yn nifer y bobl ifanc sy’ncymryd rhan yn rheolaidd mewn chwaraeon. Daw hyn yn dilyn cyfnod llwyddiannusarall i chwaraeon yng Nghymru a gobeithio y bydd hynny’nysbrydoli pobl ifanc ac yn helpu i roi hwb pellach fyth i’r ffigurau hyn. 

“Rydw i’n falch o’r canlyniadau hyn ac fe hoffwni ganmol pawb sydd wedi ymwneud â darparu’r cyfleoedd mewn ysgolion, clybiau achymunedau ledled Cymru. Maen nhw’n cadarnhau ein bod ni ar y llwybr priodol atgreu yn y dyfodol genedlaethau o bobl ifanc sydd wedi gwirioni ar chwaraeon. 

“Byddwn yn defnyddio data’r arolwg i helpu iddylanwadu ar ein buddsoddiadau a’n polisïau yn y dyfodol, er mwyn rhoi sylwi’r bylchau mewn cymryd rhan a helpu i fodloni’r her rydyn ni’n ei hwynebudrwy’r amser o sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael yr un cyfleoeddi gymryd rhan mewn chwaraeon ac i ddod yn oedolion sy’n egnïol yn gorfforol.”

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl