Rant Radicalaidd: Terfynau Ieuenctid

English version // Yn Saesneg

Nodyn Golygydd: Mae’r farn yn yr erthygl yma o natur unigolyn a ddim o reidrwydd yn farn Wicid a CLICarlein.

Dwi heb ‘sgwennu erthygl i Wicid ers tro, oherwydd materion meddygol a phersonol a’r ffaith mod i’n paratoi i gychwyn cwrs sylfaen fis Medi, ond cefais reswm yn ddiweddar i ysgrifennu un. Mae hyn yn ymwneud llawer efo beth mae’r wefan hon yn cynrychioli, ond nid y wefan yma ydy’r targed. Esboniaf y rheswm cymysg yma nawr.

Felly, i’r rhai sydd ddim yn ymwybodol, dwi’n aelod o’r tîm golygyddol Wicid, ac wedi bod am dros ddwy flynedd bellach – ers i’r profiad cyfan yma gychwyn i ddweud y gwir. Dwi wedi cael llawer o brofiadau hyfryd wrth fod yn rhan o’r gymuned ffantastig yma, a dwi’n ddiolchgar iawn. Rydym yn sicrhau bod unrhyw ddigwyddiadau yn yr ardal leol yn cael eu hysbysu, gadael i bobl ifanc gael lle i leisio barn (fel dwi’n gwneud nawr), a hefyd yn cyflwyno nhw i nifer diddiwedd o gyfleoedd a thripiau i bobl rhwng 11 a 25… neu dyna fydda ti’n credu.

Nawr, dwi wedi troi’n 20 oed yn ddiweddar (ac yn teimlo’r effaith ar ôl symud i mewn i’r grŵp oedran digidau dwbl), a dwi’n chwilio i ailddechrau fy mywyd oherwydd y rhesymau personol a meddygol crybwyllwyd ar gychwyn yr erthygl Ar hyn o bryd, mae fy uchelgeisiau bywyd yn cynnwys mynd i’r brifysgol i wneud gradd yn ymwneud ag animeiddio, wedyn y posibilrwydd o ddod yn actor llais (un a’i fel hobi neu waith), ac efallai mwy o stwff byw fel fideos newyddion ar gyfer gemau, anime, a chynnwys wedi’i greu gan ffans dros y we, yn ogystal â phethau eraill sy’n gysylltiedig â gwaith ffilm.

Yn anffodus, dwi ddim efo’r cymwysterau cywir i wneud y mwyafrif ohono. Bydd y cwrs sylfaen yn helpu fi tuag at fy prif uchelgais animeiddio, ond ddim efo llawer mwy o’r pethau rhestrwyd. Ond, rhan dda o’r wefan yma a’r cyfrifon Facebook a Twitter swyddogol Wicid ydy bod posib cael gwybod am weithdai, pethau fel creu ffilm, neu gyfleoedd actio bach gallai unrhyw un, yn ddifater i’w brofiad, gymryd rhan ynddo… i’r oed cywir wrth gwrs.

“Ond Rhys, nes di sôn bod unrhyw un rhwng 11 a 25 yn gallu cael y cyfleoedd yma, paid dweud celwydd nawr!”

Wel, dwi’n rhannol iawn, gall unrhyw un rhwng yr oedran yma fod yn rhan o’r cyfleoedd gwahanol, ond efallai bod rhai llefydd sy’n cynnig y cyfleoedd yma efo cyfyngiadau oed ychwanegol mewn lle. Dwi ddim am enwi neb oherwydd cyfrinachedd a bod yn broffesiynol, ond fe wnaf grybwyll fod y campws ATRiuM yng Nghaerdydd efo gweithdy o ddiddordeb i mi, yn enwedig gan fod y ddwy radd prifysgol dwi eisiau astudio ar hyn o bryd wedi’u sefydlu yn yr adeilad yma. Ond, roedd yna derfyn oedran o 16 ac 19. Os bydda hyn wedi digwydd deufis yn ôl yna ni fydda’n broblem, ond fel dywedais, dwi wedi troi’n 20 yn ddiweddar felly nid allwn gymryd rhan yn y profiad gweithdy yma oedd yn edrych yn anhygoel. Hefyd, yn un o’n cyfarfodydd golygyddol diweddar (awydd dod i un o rain? Sôn ar ein tudalen Facebook, byddwn yn hapus i ti ymuno gyda ni) soniwyd am restr o weithgareddau haf oedd yn digwydd mewn un o’r canolfannau ieuenctid. Ond, roedd yna hefyd derfyn oed o 11 i 19. Dyna ni eto, 19! Mae’r rhif yna yn fwgan arnaf i ers i mi droi yn 20 mis yn ôl.

Ymddiheuraf os dwi’n swnio’n chwerw am hyn i gyd, a dwi wir yn deall bod prifysgolion a chanolfannau ieuenctid efo rhesymau am gael y terfyn oedran yma, ond dwi’n awyddus i wybod pa mor ifanc mae person ifanc yn cael ei ystyried fel person ifanc y dyddiau hyn. Iawn, dwi’n rywfaint o oedolyn, ond mae gen i feddwl plentyn, a pharodrwydd i gymryd mantais o’r holl gyfleoedd yma i ychwanegu at fy stôr o sgiliau (gan nad oes gen i’r rhai cywir ar gyfer fy uchelgeisiau gyrfaol diweddar ar hyn o bryd). Yn sicr nid fi ydy’r unig un o oedran tebyg neu hÅ·n sydd yn teimlo’r un ffordd? Dwi wedi gadael fy mhrifysgol cynt yn ddiweddar ar ôl blwyddyn a hanner o astudio oherwydd y rhesymau crybwyllwyd a’r ffaith mod i yn y radd anghywir ar gyfer beth oeddwn i eisiau mewn bywyd. Oherwydd hyn, ni chefais y cyfleoedd hyn yn ystod y cyfnod yma am nad oeddwn yn byw ardal Rhondda Cynon Taf. Nawr dwi’n ôl, ychydig yn hÅ·n, ac yn sydyn mae’r holl gyfleoedd yma wedi’u cau i mi, a dwi’n meddwl ei bod yn deg dweud fy mod i ychydig yn biwis efo hyn (ac nid oherwydd y tywydd yma chwaith. Galwa fi’n wallgof, ond dwi eisiau iddi fwrw’n drwm am yr ychydig wythnosau nesaf).

Wel, i fod yn onest, dwi ddim yn sicr beth ydy gwir bwynt yr erthygl yma, heblaw am y ffaith ei fod yn gadael i mi leisio’n siom mewn lle sydd efallai yn cymryd sylw o’m marn ac efallai yn gwneud mwy i gynyddu’r terfyn oedran o’r fath ddigwyddiadau i bobl debyg i fi, sydd efo diddordeb mewn cael mwy allan o fywyd, ond yn methu oherwydd fel pobl rhannol-ifanc, nid ydym yn ddigon ifanc. Ond eto mae’n rhaid i mi amlygu nad dyma farn gyflawn y wefan Wicid ac mai barn fi fy hun ydy hon, felly os oes unrhyw fath o adlach yna cyfeiria ef ata i oherwydd dwi angen mwy o hynny yn fy mywyd! (gwatwar oedd hynna gyda llaw, rhag ofn i ti feddwl mod i’n hoffi derbyn adlach.)

Wel, gyda lwc byddaf yn gallu bod mewn cyflwr meddwl gwell tro nesaf dwi’n ysgrifennu erthygl, a gobeithio byddaf yn gallu cael ychydig o gwsg ar ôl i’r tywydd ofnadwy yma fynd. (Beth, fi ydy’r unig un sy’n casáu’r gwres chwilboeth yma? Wel esgusodwch fi am fod yn wahanol, ac yn od… yn od gan amlaf). Ond i’r rhai sydd yr un mor od sydd yn caru’r tywydd yma, dwi’n gobeithio dy fod di’n ei fwynhau a dyma awgrym bach neis i bob person ifanc sy’n darllen yr erthygl yma; mae treulio amser gyda dy ffrindiau a theulu yn beth grêt a dwi’n difaru peidio gwneud mwy ohono yn dy oed di, ond dwi’n credu i gael gwell cyfle ym mha bynnag faes ti’n anelu amdano, os oes cyfle yn cael ei gyflwyno i ti, paid gadael iddo basio heibio, ond cymera fantais ohono, a gwneud yr un peth eto os oes cyfle arall yn dangos ei hun. Dwi ddim yn difaru’r pethau dwi wedi gwneud hyd yn hyn a dwi’n siŵr fydda ti ddim chwaith.

DELWEDD: ihumanyouthsociety

Erthygl Berthnasol: Youth Work Week 2013

Gwybodaeth – Prentisiaethau a Hyfforddiant

Gwybodaeth – Gyrfaoedd

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl