Taith Gyfnewid Ryngwladol – Gwlad Pwyl 1-14 Awst 2014

Eleni, bydd GwasanaethYmgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid Rhondda Cynon Taf yn helpu pobl ifainc oRondda Cynon Taf i gymryd rhan yn y Daith Gyfnewid Ryngwladol sy’n digwyddeleni yn WrzeÅ›nia, Gwlad Pwyl. Caiff y Daith Gyfnewid Ryngwladol ei chynnal bobblwyddyn.

Rydyn ni’n gwahodd pobl ifainc, rhwng 16 a 20 oed o bobrhan o Rondda Cynon Taf i wneud cais i gymryd rhan yn y prosiect. Mae lle i 10ar gael, ac hoffen ni nifer cyfartal o fechgyn a merched.

Os yw eich cais ynllwyddiannus, byddwch chi’n aros yn WrzeÅ›nia am bythefnos, gyda phobl ifainc astaff o’n sefydliadau partner i ieuenctid yn Ffrainc, yr Almaen a Gwlad Pwyl.

Bydd llety a bwyd yn caeleu darparu. Yr hyn oll sydd ei angen arnom yw £100 tuag at gostau teithio acymroddiad llwyr drwy gydol y rhaglen gyfnewid. (Efallai yr hoffech chigymryd rhan mewn gweithgareddau noddi er mwyn codi’r arian yma. Cysylltwch â nios ydych chi eisiau unrhyw gymorth gyda hyn).

Mae prosiect eleni yncanolbwyntio ar Ecoleg/yr Amgylchedd. Bydd cyfranogwyr yn cymryd rhan mewngweithdai ac yn trafod materion, gan rannu profiadau a chydweithio, cymryd rhanmewn ymweliadau a gweithgareddau, a gwneud ffrindiau newydd.

Mae angen i bob grŵpcyfnewid wneud gwaith paratoi cyn yr ymweliad. Felly, rydyn ni’n gofyn i unrhywun sydd â diddordeb mewn cymryd rhan yn y daith gyfnewid i gyflwyno cais erbyn 30 Mai.

Os ydych chi eisiau gwneudcais, maecroeso i chi gyflwyno llythyr neu wneud cyflwyniad yn nodi’ch diddordeb, mewnun o’r ffurfiau canlynol: recordiad sain, DVD, CD, yn electroneg neu ar bapur. Maeangen i chi gynnwys:

1.    Ydych chi wedi cymryd rhan yn unrhyw un o’r canlynol? Pa weithgareddaurydych chi wedi cymryd rhan ynddyn nhw/pa rôl rydych chi wedi’i chwarae:

a.    Ysgol neu Bwyllgor Grŵp/Cyngor/Fforwm Ieuenctid.

b.    Helpu yn eich cymuned.

c.    Rhan o Garfan Arolygwyr Ieuenctid Rhondda Cynon Taf.

d.    Gwirfoddoli – naill ai yma neu dramor.

e.    Eraill, e.e. elusennau, sefydliadau gwirfoddol.

2.     Sut rydych chi wedi gwneud gwahaniaeth wrth gymrydrhan mewn unrhyw un o’r uchod yn eich barn chi?

3.     Sut byddech chi’n elwa o gymryd rhan mewn TaithGyfnewid Ryngwladol?

4.     Esboniwch eich cryfderau, a’r hyn y gallwch chi eigynnig i’r Prosiect Cyfnewid yn eich barn chi.

5.    Eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost, a dyddiad geni.

Anfonwch e-bost i kerry.v.rees@rctcbc.gov.uk. Byddwch gystal hefyd ag anfon copi caled drwy’rpost ata i i’r cyfeiriad isod, am na dderbynion ni rai e-byst yn y blynyddoedd blaenorol.

Byddwn yn cysylltu â chi erbyn 2 Mehefin. Efallai ybyddwn yn gofyn i chi gwrdd â ni am sgwrs anffurfiol.

Rydw i’n edrych ymlaen at glywed oddi wrthoch chi. Os oesunrhyw gwestiynau gyda chi, mae croeso i chi gysylltu â mi – 01443 744107 neu 07786523915.

Yn gywir,

Kerry Rees

Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid Rhondda Cynon Taf

TÅ· Trevithick

Abercynon

RhCT CF45 4UQ

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl