Dan 11 oed

Datblygiad Chwarae Plant a Phobl Ifanc Rhondda Cynon Taf

 

Colli cyfle i chwarae? Gallwch chi gymryd rhan mewn gweithgareddau cyffrous o hyd. Cliciwch ar y dolenni isod i weld ein cynllun chwarae ar-lein ar gyfer yr wythnos yma!

Play Timetable 24 may 21 Play providers

Ddarllenwch ein cylchlythyr! 2021 Play Services News #06 WLSH [FINAL]

Cwrdd a’r Tim:

Helo bawb, fy enw i yw Gail a fi yw Rheolwr y Garfan Datblygu Chwarae. Byddwch chi’n fy ngweld i a’m carfan yn gwisgo ein crysau-t melyn yn ystod y Diwrnodau Hwyl i’r Teulu, gan eich croesawu ac yn dymuno amser gwych i chi gyd… rydw i’n gobeithio y byddwn ni’n eich gweld chi’n fuan! Rydw i wrth fy modd gyda gliter ac unrhyw beth sy’n disgleirio.

Gail Beynon
Rheolwr Datblygu Chwarae Gwasanaethau i Blant a Phobl Ifainc RhCT
Ffôn: 01443 404628
Ffôn Symudol: 07786 523863
Ebost: gail.beynon@rctcbc.gov.uk 

 

Helo bawb, fy enw i yw Kirsty a fi yw Swyddog Datblygu Chwarae Carfan Chwarae RhCT. Rydw i’n edrych ymlaen at gwrdd â chi pan fyddaf yn ymweld â’ch sesiwn chwarae, gan gymryd rhan mewn llawer o wahanol brofiadau chwarae. Rydw i wrth fy modd yn creu, lliwio a phaentio wynebau!


Kirsty Worth
Swyddog Datblygu Chwarae Gwasanaethau i Blant a Phobl Ifanct RhCT
Ffôn: 01443 404628
Ffôn Symudol: 07747485629
Ebost: kirsty.m.worth@rctcbc.gov.uk

Helo, fy enw i yw Paula a fi yw Swyddog Gofal i Chwarae y Garfan Chwarae.  Byddwch chi’n fy ngweld yn ymweld â’r lleoliadau chwarae a fi fydd ar flaen y rhes bob amser i dostio malws melys.


Paula Butler
Swyddog Gofal i Chwarae Gwasanaethau i Blant a Phobl Ifanct RhCT
Ffôn Symudol: 07500064264
Ebost: paula.butler@rctcbc.gov.uk

 

Ein Darparwyr Chwarae:

Bryncynon

Gwefan: www.bryncynonstrategy.org.uk
Facebook: https://www.facebook.com/bryncynon.strategy/
Twitter: https://twitter.com/bryncynonstrat
Instagram: https://www.instagram.com/bryncynon/


Partneriaeth Datblygu Cymuned Llanharan

Ebost: info@llanharandropin.org.uk
Gwefan: www.llanharandropin.org.uk
Facebook: https://www.facebook.com/llanharandropincentere/
Twitter: https://twitter.com/llanharandropi1?lang=en
Instagram: @llanharandropin


Hirwaun YMCA

Gwefan: www.Hirwaunymca.com
Facebook: https://www.facebook.com/hirwaun.ymca
Instagram: @Upper_Valley_Youth


Cynllun Ieuenctid Blaenllechau

Facebook: https://www.facebook.com/blaenllechauyouthproject/

Canolfan i Deuluoedd Cwmparc

Gwefan: https://cwmparccommunityassociation.webs.com/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/category/Community/Family-Hub-Cwmparc-429335837620244/ 

Parnteriaeth Chwarae Tonyrefail

Brightleaf

 

Dolenni i:

  • Cynlluniau ChwaraeMae cynlluniau chwarae mynediad agored yn cael eu cynnal yn ystod gwyliau ysgol ac maen nhw’n rhoi cyfle i blant 5 – 14 oed chwarae, cymdeithasu a gwneud ffrindiau newydd mewn amgylchedd diogel. Mae amrywiaeth eang o weithgareddau dan do ac awyr agored yn cael eu cynnig, gan gynnwys chwaraeon, celf a chrefft, tostio malws melys, adeiladu cuddfan, a hyd yn oed mynediad i barciau, os ydyn nhw gerllaw. Er mwyn cael mynediad at un o’n cynlluniau chwarae a gomisiynwyd, mae angen i chi gwblhau ffurflen gofrestru y mae modd i chi ei chasglu o bob un o’r lleoliadau.
  • Gofal i Chwarae -Mae’r Garfan Datblygu Chwarae’n awyddus i bob plentyn 5 – 14 oed gael y cyfle i fynychu cynlluniau chwarae ar draws RhCT. Rydyn ni’n sylweddoli y bydd angen rhywfaint o gymorth ychwanegol ar rai plant i wneud hynny, ac felly mae’r gwasanaeth Gofal i Chwarae yn galluogi plant i gael mynediad i’r cynlluniau chwarae drwy ddarparu rhywfaint o gymorth ychwanegol yn ystod y sesiwn. Rydyn ni’n cynnig hyd at 6 awr yr wythnos o ddarpariaeth chwarae â chymorth i blant a phobl ifainc yn ystod gwyliau’r ysgol yn un o’n cynlluniau chwarae mynediad agored a gomisiynwyd. Mae gan frodyr a chwiorydd y cyfle i fynychu cynllun chwarae gyda’i gilydd p’un a oes angen cymorth ychwanegol arnyn nhw neu beidio. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r swyddog Gofal i Chwarae.
  • Diwrnodau Hwyl i’r Teulu– Mae diwrnodau Hwyl i’r Teulu am ddim yn cael eu cynnal yn y gymuned leol ac yn rhoi cyfle i deuluoedd brofi amrywiaeth o brofiadau chwarae a ddarperir gan nifer o sefydliadau, megis y Garfan Chwarae, Gwasanaeth Teuluoedd Cydnerth, y Garfan Gofal Plant, Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid. Mae modd i deuluoedd fwynhau treulio amser gyda’i gilydd a chymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau gan gynnwys y wal ddringo, teganau gwynt, celf a chrefft, modelu balwnau, creu breichledau cyfeillgarwch a phaentio wynebau ac ati.
  • Amserlenni Gweithgareddau – Mae amserlen gweithgareddau Chwarae RhCT yn cael ei chyhoeddi bob wythnos gyda llawer o weithgareddau cyffrous i gymryd rhan ynddyn nhw. Mae modd i chi ddod o hyd i ddolenni ar ein tudalen YouTube yma. Mae hefyd yn cael ei chyhoeddi’n wythnosol ar dudalen Facebook y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd.

  • Cylchlythyron – Mae cylchlythyr Chwarae RhCT yn cael ei gyhoeddi bob 3 wythnos, ac yn cynnwys llawer o bethau cyffrous i’w gwneud yn ogystal â chyfle i gymryd rhan mewn cystadleuaeth. 

Gwybodaeth a gwefannau defnyddiol:

https://www.dltk-kids.com/
https://www.chwaraecymru.org.uk
https://www.rctcbc.gov.uk/PlantaTheuluoedd
https://www.themathsfactor.com/
http://www.activemusic.ie/
https://www.facebook.com/musictotswhitby/

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.