Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2020

Yn cael ei chynnal gan y Sefydliad Iechyd Meddwl, cynhelir Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl rhwng 18 a 24 Mai 2020. Y thema blwyddyn yma yw caredigrwydd.

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2020

Gall problemau iechyd meddwl effeithio ar unrhyw un, ar unrhyw adeg. Credwn fod iechyd meddwl yn fusnes i bawb.

Pam caredigrwydd?

Un peth yr ydym wedi’i weld ar ddraws y byd yw bod caredigrwydd yn bodoli mewn amseroedd ansicr.

Rydym wedi dysgu, ynghanol yr ofn, mae yna gymuned, cefnogaeth a gobaith hefyd.

Y budd ychwanegol o helpu eraill yw ei fod yn dda i’n hiechyd a’n lles ein hunain. Gall helpu i leihau straen a gwella’ch lles emosiynol.
Y tu hwnt i’n hunain, mae ein hadroddiad yn datgelu sut mae anghydraddoldeb yn cynyddu yn ein cymdeithas a’i effeithiau niweidiol ar ein hiechyd.

Mae disgwyliad oes yn gostwng am y tlotaf am y tro cyntaf mewn 100 mlynedd. Wrth i dlodi plant godi, mae plant a phobl ifanc yn rhannau tlotaf ein gwlad ddwy i dair gwaith yn fwy tebygol o brofi iechyd meddwl gwael na’r rhai yn y cyfoethocaf.

Ar ôl wasgfa gredyd 2008, roedd yr pobl a oedd yn mwyaf bregus yn ein cymunedau a brofodd ganlyniadau llymaf cyni, gydag effeithiau dinistriol ar eu hiechyd meddwl a chorfforol. Nid dyma ddilysnod cymdeithas garedig.

Rhaid inni beidio â gwneud yr un camgymeriadau ar ôl y pandemig hwn.

Gallai caredigrwydd drawsnewid ein hysgolion, ein gweithleoedd, ein cymunedau a’n teuluoedd. Gadewch i ni lunio cymdeithas sy’n awgrymu’r cydbwysedd o blaid iechyd meddwl da, i bob un ohonom, ond yn enwedig i’r rhai sydd fwyaf agored i niwed.

Sut alla i gymryd rhan yn Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl?

Rydyn ni’n gwybod bod hwn yn gyfnod anodd i lawer ohonoch chi, gyda lledaeniad coronafeirws yn effeithio ar ein bywydau mewn sawl ffordd.

Rydyn ni’n gofyn i’n pobl ifanc, beth ydych chi wedi’i wneud i fod yn garedig yn ddiweddar? Rydym am weld / darllen eich enghreifftiau. Anfonwch nhw atom ni neu eu rhannu ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnod #YEPSByddwchYnFaredig gyda lluniau sy’n dangos eich bod chi’n garedig â chi’ch hun neu ffrindiau, teulu neu gymdogion.

Am fwy o wybodaeth ewch i: https://www.mentalhealth.org.uk/

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl