Ymweliad Set Being Human

English version

Tra roeddech chi bobl yn yr ysgol, coleg, prifysgol neu beth bynnag ti’n ei wneud ar ddydd Mercher arferol,  roeddwn i’n ddigon lwcus i gael fy esgus o’r ysgol. Pam? Oherwydd, diolch i’r tiwtoriaid Creu Ffilm E3+ o Lily Pad Films, Hugh a Rob, cafodd fy ffrind Moofie a finnau’r cyfle i ymweld set y sioe deledu Brydeinig poblogaidd Being Human.

Nawr, dwi ddim wedi gweld y rhaglen yma o’r blaen felly roeddwn i’n eithaf chwilfrydig am beth i ddisgwyl. Nid oedd syniad gen i fod hyn yn golygu cyfarfod gyda chymeriadau mytholegol (dywedodd DanCLIC a Stormer007 wrthyf ei fod yn ymwneud fampir, blaidd-ddyn ac ysbryd) a doedd gen i ddim syniad am y plot nac unrhyw beth.

Ar l siwrne hir o ddau drn, disgwyl am eraill ac yna ychydig o gerdded, cyrhaeddom ar set Being Human yn Y Bari. Mae’r set mewn warws a diolch i Moofie, dwi nawr yn gwybod fod llawer o setiau mewn warws. Cerddom trwy’r brif uned ble roedd yr holl drelars a disgwyl i gael ein cyflwyno i’r rhedwr, Ryan, fydda’n tywys ni o gwmpas drwy’r dydd. Unwaith cawsom ein cyflwyno cerddom tuag at y warws a gorfod disgwyl gan fod y golau coch ymlaen, golygai fod golygfa yn cael ei ffilmio. Byddai cloch yn canu unwaith wrth i’r golau droi’n goch i adael i bawb wybod eu bod am gychwyn ffilmio ac yna byddai cloch yn canu ddwywaith wrth i’r golau ddiffodd i ddweud eu bod wedi gorffen ffilmio am nawr ac roeddet yn cael siarad eto.

Unwaith roedd y golau wedi diffodd, aethom i mewn ac i fyny’r grisiau i’r ystafell werdd ble esboniodd Ryan beth oedd yn digwydd ar y set, gwahanol agweddau i greu ffilm ayb a rhoddodd gyngor i ni os oeddem ni eisiau cael i mewn i’r diwydiant ar l addysg.

Unwaith roedd Ryan wedi esbonio popeth ac wedi dweud beth i ddisgwyl o’r diwrnod, aethom i lawr y grisiau i weld y ffilmio yn digwydd. Gan fod gr?p eithaf mawr ohonom, rhai pobl o ysgolion eraill) nid allem fod ar y set ei hun i’w weld yn cael ei ffilmio, felly roedd rhaid gwylio o fonitor. Tua phum munud wedyn, roedd newid gwisg a golygfa felly penderfynodd Ryan byddem yn cael taith o amgylch y set. Dwi ddim yn gwybod os wyt ti’n ymwybodol o hyn, ond dyw’r t? ddim wedi’i osod mewn t? go iawn. Maent yn ystafelloedd ar wahn heb nenfwd (roedd nenfwd symudol gallai ddefnyddio os oedd angen) ac nid oeddent mewn trefn chwaith. Er esiampl, os oes dwy ystafell yn y sioe sydd i fod drws nesaf i’w gilydd, dyw hyn ddim yn golygu eu bod nhw ar y set.

Wrth i ni ymweld phob ystafell ar y set, esboniodd Ryan pa olygfeydd roeddent wedi ffilmio a pa newidiadau yn y set sydd yn caniatu iddynt ffilmio (fel waliau sy’n dod allan, cypyrddau heb gefnau). Yna aethom yn l i’r ystafell werdd i wylio DVD o ddarnau o’r gyfres sydd i ddod. Fel dywedais, dwi erioed wedi gweld y rhaglen o’r blaen ond o beth welais, roedd yn ddiddorol iawn! Fedrai ddim gadael i ti wybod beth sydd yn digwydd, roedd rhaid arwyddo cytundeb yn dweud bod rhaid ei gadw’n gyfrinachol. Sori! Ond beth gallaf ddweud ydy ei fod yn edrych yn wych a dwi’n si?r bydd unrhyw ffan o’r sioe yn ei fwynhau.

Wedi gorffen gwylio’r DVD aethom i lawr y grisiau eto i’r monitorau i wylio mwy o ffilmio. Y tro hyn, cawsom glustffonau er mwyn gwrando ar beth oedd yn digwydd. Roedd y cast a’r criw yn swnio’n brysur iawn ond yn dal i gael amser i gael hwyl am bethau. Dywedodd un actor jc cawslyd am Twitter iddo’i hyn. Dwi ddim yn meddwl ei fod yn sylweddoli ein bod yn gwrando. Un ai hynny neu roedd o’n ymwybodol a dyma oedd ei ffordd o wneud ein hymweliad i’r set yn fwy diddorol. Pwy a ?yr?

Roeddem yn clywed beth oedd yn cael ei ddweud yn ystod y ffilmio ac ar un pwynt roeddem i gyd yn giglan wrth i rai o’r actorion a’r criw chwarae’n wirion fel plant ysgol. Dwi’n meddwl fod rhai ohonynt yn dal yn blant yn eu calonnau. Roedd un o’r actorion yn gwybod ein bod yn gwrando a dywedodd “helo chi bobl myfyrwyr. Sut yda chi?” Cefais fraw gan nad oeddwn yn gwybod pwy oedd yn ei ddweud.

Gwyliom ychydig mwy o ffilmio cyn iddynt dorri am ginio. Erbyn hyn roedd hi’n amser i ni adael. Cyfarfm rhai o’r cast a chael llun a chefais hyd yn oed gyfle i afael yn yr ysbryd, Annie, a chael llofnod a llun. Roedd hi’n neis iawn, fel gweddill y cast a’r criw oedd yn annog ni i barhau i greu ffilmiau byr a’u cyflwyno i wyliau ffilm.

Roedd y profiad cyfan yn ddiddorol iawn gan ein bod wedi cael gweld beth sydd yn digwydd ar set ffilm go iawn a gwahanol agweddau i greu ffilm. Hoffwn ddiolch i Hugh a Rob o Lily Pad Films (ein tiwtoriaid E3+) am fynd a ni, ein hysgol am adael i ni gael yr amser i ffwrdd ac yn olaf, holl gast a chriw Being Human am adael i ni ymweld ‘u set, yn enwedig i Ryan am dywys ni o gwmpas a rhoi cyngor gwych i ni. Roedd yn ddiwrnod gwych ac fe fwynheais yn fawr iawn.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl