Learner Voice Event

The University of Glamorgan hosted the ‘Learner Voice Event’ last Friday, 25th March, in the hope of improving the awareness of the different learning pathways and our rights as young learners. The purpose of the event, (aimed at 14 to 19 year olds) based upon the Learning Commitment Statement, was to see what we as young people, as learners, knew about this Statement and what we thought could be improved within post 14 learning. Hopefully this event and the information gathered can improve, develop and give us what we need when making these important decisions.

The day was split into five different workshops; Screen Printing, Social Media, Drama, Creative Writing and Debating all rounding to the purpose of the day the Learning Commitment Statement. Creative Writing concentrated on your own learning pathway and the right to have an interesting, enjoyable learning environment to suit your personal goals. Debating on the other hand concentrated on what we as young people and learners are entitled to, despite our race, religion, age or gender.

It was a very important event to all us 14 to 19 year olds, because we are being listened to. We are playing an active role in defining our goals, future and more importantly our learning pathways if you don’t take an active interest in your own learning, then who will? It’s time to “take the bull by the horns” as they say, and make it your own. Put your mark on what you do from the age of 14 onwards.

Rhondda Cynnon Taf’s Community PAK Team worked with a group of young dancers over four days to put together a dance performance based upon the Learning Commitment Statement for more information on the brilliant performance, go to Han’s RCT 14-19 Learner Voice Event. For more information on the Learner Voice Commitment go to: http://rctmoodle.org/rctmoodle/

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Cynhaliodd Prifysgol Morgannwg y ‘Learner Voice Event’ ar Ddydd Gwener ddiwethaf, Mawrth 25ain, yn y gobaith o wella ymwybyddiaeth o wahanol lwybrau dysgu ac ein hawliau fel dysgwyr ifanc. Pwrpas y diwrnod, (wedi’i anelu at bobl o 14 i 19 oed), yn seiliedig ar y Datganiad Ymrwymiad Dysgu, oedd gweld beth yr ydym ni fel pobl ifanc, fel dysgwyr, yn gwybod am y Datganiad a beth rydym yn meddwl y gellid ei wella mewn dysgu l-14. Yr ydym yn gobeithio bod y digwyddiad a’r wybodaeth a gesglir yn gallu gwella, datblygu a rhoi i ni’r hyn yr ydym ei angen wrth wneud penderfyniadau pwysig.

Cafodd y diwrnod wedi’i rhannu’n bum gweithdy gwahanol; Screen Printing, Cyfryngau Cymdeithasol, Drama, Ysgrifennu Creadigol a Dadlau – i gyd yn glwm i ddiben y dydd – y Datganiad Ymrwymiad Dysgu. Bu’r gweithdy Ysgrifennu Creadigol yn canolbwyntio ar eich llwybr dysgu eich hun a’r hawl i gael amgylchedd dysgu diddorol, pleserus sy’n addas ar gyfer eich nodau personol. Bu dadlau ar y llaw arall yn canolbwyntio ar ein hawliau ni fel pobl ifanc a dysgwyr, er gwaethaf ein hil, crefydd, oed neu ryw.

Yr oedd yn ddigwyddiad pwysig iawn i bob un ohonom sy’n 14 i 19 mlwydd oed, oherwydd ein bod yn cael eu clywed. Rydym yn chwarae rhan weithredol wrth ddiffinio ein nodau, ein dyfodol ac yn bwysicach fyth ein llwybrau dysgu – os nad ydych yn cymryd diddordeb gweithredol yn eich dysgu eich hun, pwy fydd? Mae’n amser i “gymryd o gyda dwy law” fel y mae’n mynd, ac yn ei wneud yn addysg chi. Rhowch eich marc ar yr hyn yr ydych yn ei wneud o 14 oed ymlaen.

Bu Tm PAK Rhondda Cynon Taf gweithio Tafl gyda grŵp o ddawnswyr ifanc dros bedwar diwrnod i lunio perfformiad dawns yn seiliedig ar y Datganiad Ymrwymiad Dysgu – am fwy o wybodaeth ar y perfformiad gwych, ewch i erthygl Han – Rhondda Cynon Taf 14-19 Learner Voice Event. Am fwy o wybodaeth am y Datganiad ewch i: http://rctmoodle.org/rctmoodle/

GOT SOMETHING TO SAY?

All Articles