Urdd Gobaith Cymru

Mae UrddGobaith Cymru yn fudiad cyffrous a deinamig i blant a phobl ifanc. Mae’ndarparu amrywiaeth o weithgareddau ar draws Cymru gyfan. Mae swyddogiondatblygu yn gweithio ym mhob ardal er mwyn sicrhau bod rhaglen lawn oweithgareddau yn cael ei chynnig i blant a phobl ifanc

 • Sefydlwyd yr Urdd ym 1922 i roi cyfle i blant a phobl ifanc i ddysgu ac i gymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg.
 • Mae’n rhoi cyfle i ieuenctid Cymru i fyw bywydau byrlymus trwy gyfrwng y Gymraeg gan ddysgu parchu ei gilydd a phobloedd y byd.
 • Mae’n croesawu siaradwyr Cymraeg a dysgwyr.

Pwy sy’n aelodau o’r Urdd?

 • Mae 50,000 o blant a phobl ifanc Cymru yn aelodau o’r Urdd.
 • Mae un rhan o dair o’r holl siaradwyr Cymraeg rhwng 8 ac 18 yn aelodau.
 • Mae 30% o’r holl aelodau yn dweud eu bod yn ddysgwyr
 • Mae dros 3,000 o’r aelodau rhwng 16 a 25 mlwydd oed.
 • Enwau cyfarwydd a fu gynt yn aelodau o’r Urdd yw Huw Edwards, y darllenydd newyddion, Bryn Terfel, y canwr byd enwog, a Glyn Wise o’r gyfres Big Brother!
 • Mae gan y mudiad 10,000 o wirfoddolwyr sy’n weithgar dros ben mewn 900 o ganghennau ledled y wlad.

Beth sydd gan yr Urdd i’w gynnig i ti…
   
Yn dy ardal di…

 • Mae tm o staff yn bugeilio 300 o adrannau ac aelwydydd cymunedol.
 • Cynhelir clybiau wythnosol, cystadlaethau, chwaraeon, teithiau tramor a theithiau i’r gwersylloedd.

Yn y gwersylloedd….

 • Pob math o weithgaredd o hwylio, canwio a dringo yng Nglan-llyn, i wibgartio, sgo a merlota yn Llangrannog, neu ymweliad Stadiwm y Mileniwm neu’r theatr yng Nghaerdydd
 • Rhywbeth at ddant bawb! 

Ar y maes chwarae…

 • Rygbi, nofio, pl-droed, gymnasteg, athletau… mae’r dewis yn ddiddiwedd!
 • Cyfle i gystadlu yn erbyn plant a phobl ifanc ar hyd ac ar led Cymru
 • Clybiau wythnosol a chyrsiau chwaraeon

Ar lwyfan yr Eisteddfod..

 • Gwyl gystadleuol fwyaf Ewrop i ieuenctid yw hon
 • Cystadlaethau canu, dawnsio, actio, perfformio, celf a chrefft, barddoni
 • Mae 15,000 yn cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd bob blwyddyn.

Yn y cylchgronau…

 • Beth am ddarllen y straeon diddorol neu roi cynnig ar y cystadlaethau sydd yn Cip, iaw! a Bore Da?
 • Mae cylchgronau ar gyfer dysgwyr a Chymry Cymraeg
 • Mae 10,000 o gylchgronau yn cyrraedd ysgolion a chartrefi plant Cymru bob mis.

Trwy waith dyngarol…

 • Yr Urdd sydd wedi bod yn cyhoeddi Neges Heddwch ac Ewyllys Da Plant Cymru i’r Byd ers 1925.
 • Beth am fynd dramor gyda’r Urdd i wneud gwaith gwirfoddol?
 • Darganfyddwch ddiwylliannau eraill a chyfarfod plant a phobl ifanc o wledydd ar draws y byd.

For more information visit: www.urdd.org
Am ragor o wybodaeth gweler: www.urdd.org

GOT SOMETHING TO SAY?

All Articles