Iechyd Meddwl

Yn yr adran hon fe welwch wybodaeth am Iechyd Meddwl a’r cymorth sydd ar gael os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod yn dioddef.

Beth yw Iechyd Meddwl?

Mae iechyd meddwl da yn golygu gallwch meddwl, teimlo ac ymateb yn gyffredinol yn y ffyrdd y mae arnoch chi angen ac eisiau am iddo chi byw eich bywyd. Ond os byddwch chi’n mynd trwy gyfnod o iechyd meddwl gwael efallai y byddwch chi’n darganfod y ffordd chi’n meddwl yn aml, yn teimlo neu’n ymateb yn anodd, neu hyd yn oed yn amhosibl i ymdopi â. Gall hyn deimlo fel salwch corfforol, neu hyd yn oed yn waeth.

Mae problemau iechyd meddwl yn effeithio ar tua un o bob pedwar o bobl mewn unrhyw flwyddyn benodol.

Edrychwch ar y fideo isod gan Mind sy’n esbonio beth yw problemau iechyd meddwl a sut y gallant effeithio arnom:

Mae sawl math o broblemau iechyd meddwl, a gall rhai rannu symptomau tebyg. Rhai o’r mathau mwyaf cyffredin yw:

 • Pryder ac Ymosodiadau Panig. Mae’n ymateb naturiol pan welwn ein bod dan fygythiad, ond gall ddigwydd yn annisgwyl a theimlo’n llethol.
 • Anhwylder Deubegwn. Mae pawb yn teimlo amrywiaeth o emosiynau, ond mae pobl gyda’r anhwylder hwn yn teimlo bod eu hwyliau uchel ac isel yn eithafol, a bod siglenni yn eu hwyliau yn ofidus.
 • Dirwasgiad. Yn ei ffurf waethaf, gall dirwasgiad olygu teimlo’n isel. Ar ei fwyaf difrifol, gall iselder fod yn fygythiad i fywyd oherwydd gall wneud i chi deimlo’n hunanladdol.
 • Problemau Bwyta. Rydych yn ffeindio unrhyw berthynas â bwyd yn anodd, mae hyn yn gallu feddwl bwyta gormod neu ddim digon. Gall hyn fod yn beryglus i’ch iechyd corfforol.
 • Anhwylder Obsesiynol Cymhellol (OCD). Mae hwn yn anhwylder gorbryder, a gall gynnwys: meddyliau digroeso, obsesiynau, a’r angen i berfformio gweithgareddau ailadroddus.
 • Phobias. Mae’n ffurf eithafol o ofn neu bryder sy’n cael ei sbarduno gan sefyllfa benodol (fel mynd allan) neu wrthrych (fel pryfed cop), hyd yn oed pan nad oes perygl.
 • Sgitsoffrenia. Mae rhai symptomau’n cynnwys: datgysylltu oddi wrth eich teimladau, anhawster canolbwyntio, a meddwl ac araith anhrefnus.

Mae’n bwysig cynnal ffordd o fyw iach a chytbwys; mae hyn yn cynnwys eich iechyd meddwl a chorfforol. Os ydych chi eisiau gwybod mwy am fyw bywyd iachach, edrychwch ar ein tudalen Cadw’n Actif.

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am iechyd meddwl, gallwch edrych ar y sefydliadau hyn: Mind, Childline, neu time to change Wales.

Pryder

Mae 1 o bob 6 o bobl ifanc yn cael eu heffeithio gan broblem pryder ar ryw adeg yn eu bywydau. Gall effeithio ar unrhyw un – waeth beth yw eu hoed, cefndir neu sefyllfa.

Edrychwch ar y fideo isod gan Childline sy’n siarad am bryder:

Dyma rai awgrymiadau i reoli Pryder yn eich bywyd o ddydd i ddydd:

 • Siaradwch amdano. Os oes gennych rywun rydych chi’n ymddiried ynddo, ceisiwch siarad â nhw am yr hyn sy’n gwneud i chi deimlo’n bryderus. Gall deimlo’n dda siarad amdano, a gobeithio y gallant gynnig cefnogaeth. Mae hyn yn cynnwys mynd i weld eich meddyg os ydych chi’n fwy o gefnogaeth.
 • Defnyddiwch dechnegau ymlacio. Anadlu araf yw un o’r technegau gorau ar gyfer pryder a ymosodiadau panig oherwydd mae’n arafu eich calon.
 • Gadael y Tŷ. Mae’n bwysig i’ch lles i gael rhywfaint o awyr iach a ymarfer corff. Gallwch fynd am dro ar eich pen eich hun neu gyda ffrind.
 • Gwnewch gamau bach tuag at fyw’n iachach. Mae’n bwysig edrych ar ol eich iechyd corfforol. Gallwch ddechrau gwneud newidiadau trwy leihau faint o siwgr a chaffein yn eich diet, a bwyta prydau rheolaidd ar adegau penodol. Ceisiwch osgoi yfed alcohol a chymryd cyffuriau, oherwydd bod rhain gallu cynyddu pryder.
 • Tynnwch eich sylw. Gall canolbwyntio eich sylw ar rywbeth arall fod yn fuddiol. Gallech chi wneud posau croesair, ysgrifennu cerdd yn eich pen, cyfrifo’r gwrthrychau o’ch cwmpas, adrodd y geiriau o’ch hoff gân, neu gyfrif yn ôl o 100.
 • Dewis hobi newydd. Gall hyn fod yn amcan hirdymor i ganolbwyntio arno. Ffordd wych o fynegi eich hun yw trwy fod yn greadigol, trwy ddysgu sut i dynnu llun, paentio neu ddysgu sgiliau fel gwau a chrosio. Gellir gwneud hyn hefyd trwy gerddoriaeth, fel dysgu offeryn neu trwy gerdded, rhedeg, a cynnig chwaraeon newydd.

Gwyliwch fideo YoungMinds isod sy’n cynnwys pobl ifanc yn siarad am eu profiadau byw gyda phryder a sut maent yn ei reoli:

Dirwasgiad

Dirwasgiad yw un o’r mathau mwyaf cyffredin o salwch meddwl. Er ei bod yn anodd teimlo’n optimistaidd pan fyddwch chi’n teimlo’n isel, mae llawer o gymorth ar gael i’ch helpu i deimlo’n well.

Mae’n aml yn datblygu ochr yn ochr â phryder.

Mae’n effeithio ar bobl mewn sawl ffordd. Rhai o symptomau dirwasgiad yw:

 • Osgoi sefyllfaoedd cymdeithasol, fel cyfarfod â ffrindiau.
 • Hawdd yn flin, yn ofidus, yn ddiflas, neu’n unig.
 • Meddyliau negyddol gormodol.
 • Hunanhyder a hunan-barch isel.
 • Colli diddordeb am bethau yr oeddech chi wedi eu mwynhau o’r blaen.
 • Dim egni.
 • Cysgu gormod neu ddim digon.
 • Diffyg archwaeth a cholli pwysau, neu fwyta gormod ac ennill pwysau.
 • Meddyliau hunanladdol.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ymdopi ag dirwasgiad o Childline:

Os ydych chi’n poeni eich bod yn arddangos unrhyw un o’r symptomau uchod, dylech siarad â’ch meddyg cyn gynted â phosibl. Os ydych chi’n ofni mynd ar eich pen eich hun, gallech ofyn i rywun fynd gyda chi. Bydd eich meddyg yn gallu darganfod a oes gennych dirwasgiad a siarad am y mathau o driniaethau sydd ar gael.

Hunan-Niweidio

Mae hunan-niwed yn cyfeirio at pan fydd rhywun yn brifo ei hun ar bwrpas, fel arfer fel ffordd o ddelio â phoen emosiynol, dicter neu rwystredigaeth.

Mae llawer o gamsyniadau am y pwnc hwn, fel pobl sy’n hunan-niweidio ond yn ceisio sylw neu’n hunanladdol. Er bod y rhain weithiau’n wir, mae’n fwy cyffredin i hunan-niwed fod yn ymgais i ymdopi neu fynegi eu emosiynau. Dylid cymryd hunan-niwed o ddifrif, beth bynnag yw’r rheswm y tu ôl iddo.

Mae’n bosibl byw heb hunan-niwed. Mae’n bwysig gwybod na fyddwch chi’n teimlo’r y ffordd rydych chi’n ei teimlo trwy’r amswer.

Mae’r ymddygiad hwn yn fwyaf cyffredin ymysg pobl ifanc gyda 10% o bobl ifanc 15-16 oed yn ceisio hunan-niweidio, yn ôl yr elusen Young Minds.

Os ydych chi’n hunan-niweidio, dylech ddweud wrth rywun. Nid yw’n hawdd ac efallai y byddwch chi’n ei chael hi’n anodd siarad amdano, ond mae siarad â rhywun rydych chi’n ymddiried ynddo yn gam pwysig tuag at teimlo’n well.

Mae’n bwysig dweud wrth rywun yr ydych yn ymddiried ynddo ac yn teimlo’n gyfforddus, gan y gallant eich helpu a’ch cefnogi. Gallech siarad â:

 • Ffrindiau
 • Teulu
 • Aelod o staff yn yr ysgol, fel athro/athrawes neu nyrs ysgol
 • Eich meddyg neu weithiwr iechyd proffesiynol
 • Gweithiwr ieuenctid
 • Elusennau a llinellau cymorth

Mae yna lawer o ddulliau ymdopi y gallwch trio i geisio osgoi hunan-niwed, fel:

 • Ysgrifennu am y meddyliau a’r teimladau sy’n eich poeni. Yna cael gwared ar y papur er mwyn goresgyn y meddyliau.
 • Taro neu daflu rhywbeth meddal, fel gobennydd.
 • Rhowch gynnig ar ymarferion anadlu neu fyfyrdod.
 • Ewch am dro i bellhau’ch hun o beth bynnag sy’n eich poeni.
 • Siaradwch â rhywun rydych chi’n ymddiried ynddo, fel ffrind neu aelod o’r teulu. Does dim rhaid i chi siarad am hunan-niwed, yn lle gadael i’r sgwrs dynnu eich sylw.
 • Gwnewch rywbeth creadigol, fel creu celf sy’n mynegi eich teimladau, neu geisio dysgu crefft newydd i wneud rhywbeth y byddwch chi’n falch ohono.
 • Gwrandewch ar gerddoriaeth rydych chi’n ei hoffi neu gwyliwch eich hoff ffilmiau.

Mae yna hefyd Reoliad Pump Munud. Os ydych chi’n teimlo fel eich bod eisiau hunan-niweidio, arhoswch bum munud cyn i chi ei wneud, yna ceisiwch aros pum munud arall, ac yn y blaen hyd nes y bydd y teimlad yn pylu..

Cofiwch, peidiwch â bod yn rhy galed arnoch chi’ch hun. Ac os ydych chi eisiau cymorth, ewch i’ch meddyg neu edrych ar y sefydliadau defnyddiol hyn sy’n gallu cynnig cymorth, cyngor ac arweiniad: Dewis Cymru, Gofal, NSPCC a SelfharmUK.

Dyma restr o wasanaethau a all gynnig gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ar gyfer amrywiaeth o Faterion Iechyd Meddwl:

Childline – Mynnwch gymorth a chyngor ar ystod eang o faterion, ffoniwch 0800 1111 i siaradwch â chwnselydd ar-lein, anfonwch e-bost i Childline neu postiwch at y byrddau negeseuon.

Mind – Darparu cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n profi problem iechyd meddwl. Rydym yn ymgyrchu i wella gwasanaethau, codi ymwybyddiaeth a hyrwyddo dealltwriaeth.

YoungMinds – Elusen flaenllaw’r DU sy’n ymladd dros iechyd meddwl plant a phobl ifanc.

time to change Wales – Yr ymgyrch genedlaethol gyntaf i roi terfyn ar y stigma a’r gwahaniaethu sy’n wynebu pobl â phroblemau iechyd meddwl.

Samaritans – Gweithio i sicrhau bod rhywun yno bob amser ar gyfer unrhyw un sydd angen gymorth.

Meic – Gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru.

Heads Above the Waves – Sefydliad di-elw sy’n codi ymwybyddiaeth o dirwasgiad a hunan-niwed mewn pobl ifanc.

Hafal – Elusen iechyd meddwl Cymru sy’n cefnogi’r rhai yr effeithir gan iechyd meddwl difrifol yng Nghymru.

Rhywbeth i ddweud?